شنبه 24 بهمن 1394
»

 

شرايط كلاس :

  1. دراختيارگذاشتن سالن ورزشي ، محل كلاس تئوري به طورتمام وقت درطول ايام برگزاري كلاس
  2. آماده نمودن وسائل كمك آموزشي ازقبيل (تلويزيون- ويدئو- توپ وايت برد و.... )
  3. آماده نمودن امكان اقامت (هتل) ، غذابراي مدرس يامدرسين وپرداخت ماموريت ( به ازاء هرروزمبلغ000/150 ريال) و هزينه سفرنامبردگان
  4. پرداخت مبلغ 000/000/1ريال بابت هزينه اجراي كلاس
  5. پرداخت مبلغ000/200 ريال بابت صدوركارت داوري به ازاي هريك ازشركت كنندگان
  6. لازم است مبالغ ذكرشده دربندهاي 4و5 مي بايستي به  شماره حساب 3189 نزدبانك ملي شعبه كارخانه ارج (كد172) به نام فدراسيون واليبال جمهوري اسلامي ايران واريز شود.
  7. تعداد شركت كنندگان دركلاس حداقل 15 وحداكثر 23 نفرميباشد.
  8. کلیه شرکت کنندگان می بایستی ازتاریخ کلاس داوری درجه یک آنها   دو سال کامل گذشته باشد وجهت شرکت درکلاس معرفینامه هیئت والیبال استان را ارائه نمایند .
  9. شرکت کنندگان باید به زبان انگلیسی آشنایی داشته باشند.

10.   همچنين لازم است مدارك زيرازهريك ازشركت كنندگان دردوره توسط سرپرست كلاس جمع آوري ومجموعاً درداخل يك پوشه به مديريامدرس كلاس تحويل شود : (بدیهی است فرصت کامل شدن مدارک وارسال آن به فدراسیون فقط یک ماه پس ازپایان کلاس است درغیراینصورت جهت کلاس مذکورکارت صادرنخواهدگردید.

           (يكبرگ فتوكپي شناسنامـــه دوقطعه عكس جديد4×3 پشت نـــويسي شده-  فتوكپي کارت ملی- فتوکپی کارت داوری درجه 2 )

تذكر :

1. چنانچه تعـدادشركت كنندگان دردوره داوري ازحداكثر25 نفرتجاوزكندبايدقبل ازشروع كلاس ازداوطلبان تست مهارت گــــرفته

     شود تا تعداد شركت كنندگان ازحداكثر25 نفرتجاوزنكند.

2. عدم اطلاع تا تاريخ  (                  )به منزله انصراف ازتشكيل كلاس موردتقاضا تلقي خواهدشد.

     براي هرگونه هماهنگي وتسريع دركارباشماره تلفن 44739031داخلی 118 تماس حاصل نمائيد./ن

 


نظر به مطلب
نام:  
ایمیل:
متن:  500 حرف دیگر میتوانید تایپ کنید
کد امنیتی: 85633
   
جديدترين اخبار