فصلنامه دنیای والیبال

اولین شماره فصلنامه دنیای والیبال

1390/08/15 - 06:48

اولين شماره فصلنامه دنياي واليبال به مدير مسئولي محمدرضا داورزني، سردبيري امير طلوع كيان و مديريت هنري محمدرضا شريفي نيا منتشر شد. چرا ايران قهرمان آسيا شد؟ عنواني است كه همراه...

پیش شماره فصلنامه دنیای والیبال

1390/04/08 - 06:45

پيش شماره فصلنامه دنياي واليبال به مدير مسئولي محمدرضا داورزني، سردبيري امير طلوع كيان و مديريت هنري محمدرضا شريفي نيا منتشر شد. اين پيش شماره، كه بر روي جلد آن عكسي تركيبي از سرم...