شنبه 17 بهمن 1394
»

" اطلاعیه برگزاری مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور
" جام دریاچه ارومیه
"

 

 

فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مسابقه های والیبال ساحلی قهرمانی ایران
"جام دریاچه ارومیه" ازتاریخ
5/5/90 الی 7/5/90 درزمین های ساحلی غدیرشهرستان ارومیه برگزار
می شود و تمامی ادارات کل تربیت بدنی استانها ، هیئت های والیبال ، باشگاهها ، وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهای دولتی وخصوصی ، دانشگاهها و مراکزآموزش عالی ، نیروهای نظامی وانتظامی ، تیم ها وبازیکنان آزاد باهرتعداد تیم می توانند دراین مسابقه ها شرکت نمایند . مسابقات براساس آخرین قوانین ومقررات فدراسیون بین المللی والیبال ،کنفدراسیون والیبال آسیا و فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران برگزار
می گردد .

اطلاعات وقوانین ومقررات مسابقات مذکور به شرح زیرمی باشد :

 

·        میزبان و حمایت کننده

      مسابقات :

هیئت والیبال استان آذربایجانغربی

·        برگزارکننده مسابقات :

کمیته ساحلی فدراسیون والیبال باهمکاری ومشارکت هیئت والیبال استان آذربایجانغربی

·        محل برگزاری مسابقات :

زمین های ساحلی غدیرشهرستان ارومیه واقع درخیابان ورزش

·        زمان برگزاری مسابقات :

مسابقات ازروزچهارشنبه 5/5/90 الی روز جمعه 7/5/90 برگزار
می شود . ورود تیم ها به محل برگزاری مسابقه هاروز
سه شنبه4/5/90 وخروج پس ازپایان مسابقه ها خواهد بود . تیم های علاقمند به شرکت باید حضورخودراکتباً تاپایان وقت اداری روز
دوشنبه 3/5/90 به کمیته ساحلی فدراسیون والیبال به شماره نمابر44739128 ویا هیئت والیبال استان آذربایجانغربی به شماره نمابر04413471721 اعلام نمایند .

 

 

ضمناً تمامی تیم های شرکت کننده می بایستی مبلغ 
سه ميليون
 ریال به عنوان مشارکت دراین مسابقه ها به نماینده میزبان پرداخت ورسیدآن رادریافت دارند .

·        شیوه برگزاری مسابقات :

مسابقات درمرحله اول درهرگروه دوره ای خواهد بودوپس ازمرحله اول به صورت یک حذفی برگزارخواهد شد .

·        جایزه نقدی مسابقات :

میزان جایزه درنظرگرفته شده مبلغ نود ميليون ریال می باشد که به ترتیب زیراهداء خواهد شد .

مقام اول بيست ميليون ریال

مقام دوم پانزده ميليون ریال

مقام سوم يازده ميليون ریال

مقام چهارم هشت ميليون ریال

مقام پنجم مشترک (چهارتیم) هرتیم پنج ميليون ریال

مقام نهم مشترک (هشت تیم) هرتیم  دو ميليون ریال

·        جلسه فنی و قرعه کشی

 مسابقات :

مراسم قرعه کشی وجلسه فنی مسابقه ها راس ساعت 21:00
روزسه شنبه4/5/90 درسالن آمفی تئاتراداره کل تربیت بدنی استان آذربایجانغربی واقع درخیابان برق شهرستان ارومیه برگزارمی شود وحضورتمامی بازیکنان درجلسه مذکورالزامی است .

·        گروه بندی تیمها :

براساس آخرین دستورالعمل فدراسیون بین المللی والیبال که به تمامی فدراسیونهای وابسته به آن نیزابلاغ گردیده ، گروه بندی تیمها باتوجه به امتیازات فردی بازیکنان مشخص خواهد شد . لذا تیمهایی که بازیکنان آنها درمسابقه های والیبال ساحلی قهرمانی کشوردر رامسر شرکت کرده ودارای امتیازمی باشند بدون قرعه کشی درجدول قرار
می گیرند وتیمهایی که بازیکنان آنها فاقدامتیازمی باشند باقرعه کشی  درگروهها جای خواهندگرفت . اجرای این قانون برای تمامی بازیکنان و تیمها الزامی است .

·        امتیازات بازیکنان  :

درپایان مسابقات مذکوربه بازیکنان تیمهای اول تاهفدهم مشترک به ترتیب زیرامتیازتعلق می گیرد .

مقام اول هر بازیکن 100 امتیاز

مقام دوم هر بازیکن 90 امتیاز

مقام سوم هر بازیکن 80 امتیاز

مقام چهارم هربازیکن 70 امتیاز

مقام پنجم مشترک (چهارتیم)      هر بازیکن 55 امتیاز

مقام نهم مشترک (هشت تیم)      هر بازیکن 35 امتیاز

مقام هفدهم مشترک (هشت تیم)  هر بازیکن 20 امتیاز

امتیازات فوق درتمامی مسابقه های رسمی والیبال ساحلی قهرمانی کشورمحاسبه می گردد وفقط تا پایان سال 1391 معتبرخواهد بود .

·        اقامت :

تمامی هزینه های اقامت ، ایاب وذهاب وتغذیه روزانه بازیکنان به عهده تیمهای شرکت کننده می باشد . هیئت والیبال استان آذربایجانغربی نیزدرنظردارد تمهیداتی برای اسکان واقامت تیمهاباتخفیف مناسب فراهم نماید . لذاتیمهای شرکت کننده برای اطلاعات بیشترمی توانندبا شماره های 09143413129 آقای افشین خدایاری مسئول کمیته والیبال ساحلی ویا 04413471721 شماره تلفن ونمابرهیئت والیبال استان آذربایجانغربی تماس حاصل نمایند .

·   لباس واعضای تیمهای شرکت کننده :

 

 

هرتیم بایدحداقل دارای دودست لباس مخصوص والیبال ساحلی دردورنگ متفاوت باشماره های یک ودودرپشت وجلوی پیراهن هاباشد . اعضای هرتیم شامل 2بازیکن ویک نفربه عنوان مربی یاسرپرست
می باشد .

 

·        توپ مسابقات :

برای برگزاری مسابقات مذکورازتوپ میکاسا VLS300 استفاده خواهد شد .

·        بیمه ورزشی :

براساس دستورالعمل فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران دارابودن بیمه ورزشی برای تمامی ورزشکاران ومربیان ورزشی الزامی است ولذا شرکت کنندگان دراین مسابقه ها می بایستی دارای کارت بیمه ورزشی سال 1390 باشند . درغیراینصورت هرگونه آسیب احتمالی درجریان رقابت های مذکورمتوجه ورزشکاربوده وبرگزارکنندگان هیچگونه مسئولیتی درقبال آسیب های وارد نخواهند داشت .

 

علاقمندان به شرکت دراین مسابقه ها برای کسب اطلاعات بیشترمی توانند به سایت فدراسیون والیبال به نشانی WWW.Volleyball.ir ونیز سایت اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجانغربی به
نشانی
WWW.Sport-ag.ir  مراجعه نموده ویاباشماره های زیرتماس حاصل نمایند .

26و44739125 38و44739134 داخلی 140 کمیته ساحلی فدراسیون والیبال

09121213008           آقای خجسته رئیس کمیته والیبال ساحلی

09122105436           آقای موحدی دبیرکمیته والیبال ساحلی

09143413129           آقای افشین خدایاری مسئول کمیته ساحلی هیئت والیبال استان آذربایجانغربی

04413471721           تلفن ونمابرهیئت والیبال استان آذربایجانغربی

 

 


نظر به مطلب
نام:  
ایمیل:
متن:  500 حرف دیگر میتوانید تایپ کنید
کد امنیتی: 90613
   
جديدترين اخبار