هیچ مسابقه ای در حال حاضر وجود ندارد.

هیچ مسابقه ای برای روزهای آتی ثبت نشده است.

اردکان - آیت الله خاتمی 1396/12/23 16:00 داوود نافعی 3000 نمایش جزئیات

خاتم اردکان

1 - 3

بانک سرمایه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:00
نتایج زنده 21 - 25 13 - 25 25 - 22 20 - 25 0 - 0 79 - 97
تهران - سالن خانه والیبال 1396/12/16 17:00 محمد شاهمیری 1600 نمایش جزئیات

بانک سرمایه

3 - 2

خاتم اردکان

0:25 0:33 0:32 0:20 0:15 2:31
نتایج زنده 25 - 19 24 - 26 25 - 27 25 - 15 15 - 11 114 - 98
تهران - سالن خانه والیبال 1396/12/09 18:00 مرتضی اکرمی 1000 نمایش جزئیات

پیکان تهران

1 - 3

بانک سرمایه

0:27 0:31 0:28 0:37 0:0 2:10
نتایج زنده 23 - 25 25 - 22 19 - 25 27 - 29 0 - 0 94 - 101
اردکان - آیت الله خاتمی 1396/12/09 16:00 مسعود ذوقی 2500 نمایش جزئیات

خاتم اردکان

3 - 1

شهرداری تبریز

0:25 0:28 0:28 0:26 0:0 2:07
نتایج زنده 18 - 25 25 - 19 25 - 23 25 - 19 0 - 0 93 - 86
تهران - سالن خانه والیبال 1396/12/02 18:00 داوود نافعی 700 نمایش جزئیات

بانک سرمایه

3 - 0

پیکان تهران

0:23 0:24 0:25 0:0 0:0 1:22
نتایج زنده 25 - 19 25 - 18 25 - 19 0 - 0 0 - 0 75 - 56