سایپا تهران

1 - 3

شهردای ورامین

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 20 24 - 26 18 - 25 20 - 25 0 - 0 87 - 96

هیچ مسابقه ای برای روزهای آتی ثبت نشده است.

سایپا

3 - 1

شهرداری ورامین

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 22 24 - 26 25 - 17 25 - 23 0 - 0 99 - 88
تهران داور اول مسعود ذوقی، داور دوم علیرضا قریب نمایش جزئیات

سایپا تهران

3 - 0

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 13 25 - 22 25 - 17 0 - 0 0 - 0 75 - 52
مشهد داور اول محمد شاهمیری، داور دوم اسماعیل رزقی نمایش جزئیات

پیام خراسان

0 - 3

شهرداری ورامین

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 20 - 25 22 - 25 21 - 25 0 - 0 0 - 0 63 - 75
آمل داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم میثم پارسه نمایش جزئیات

کاله مازندران

0 - 0

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 23 17 - 25 20 - 25 27 - 29 0 - 0 89 - 102
ورامین داور اول داود نافعی، داور دوم مرتضی علایی نمایش جزئیات

شهرداری ورامین

-

پیام خراسان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 15 25 - 20 24 - 26 25 - 19 0 - 0 99 - 80