هیچ مسابقه ای در حال حاضر وجود ندارد.

هیچ مسابقه ای برای روزهای آتی ثبت نشده است.

اوساکا / سنترال میونیسیپال 1396/06/26 10:10 نمایش جزئیات

ایران

3 - 2

فرانسه

0:37 0:27 0:24 0:29 0:17 2:13
نتایج زنده 38 - 36 25 - 23 22 - 25 25 - 27 15 - 11 125 - 122
اوساکا / سنترال میونیسیپال 1396/06/025 14:45 نمایش جزئیات

ژاپن

1 - 3

ایران

0:26 0:28 0:29 0:23 0:0 1:46
نتایج زنده 25 - 21 19 - 25 20 - 25 14 - 25 0 - 0 78 - 96
اوساکا / سنترال میونیسیپال 1396/06/24 8:10 نمایش جزئیات

ایران

0 - 3

برزیل

0:31 0:27 0:25 0:0 0:0 1:23
نتایج زنده 22 - 25 19 - 25 15 - 25 0 - 0 0 - 0 56 - 75
ناگویا - نیپون گایشی 1396/06/22 11:10 نمایش جزئیات

آمریکا

2 - 3

ایران

0:27 0:24 0:32 0:27 0:18 2:08
نتایج زنده 25 - 20 25 - 17 25 - 27 21 - 25 12 - 15 108 - 104
ناگویا / نیپون گایشی 1396/06/21 11:10 نمایش جزئیات

ایتالیا

2 - 3

ایران

0:22 0:33 0:32 0:35 0:17 2.20
نتایج زنده 19 - 25 25 - 23 26 - 28 31 - 29 11 - 15 112 - 120