هیچ مسابقه ای در حال حاضر وجود ندارد.

هیچ مسابقه ای برای روزهای آتی ثبت نشده است.

تهران 95/12/22 17 داوران: اکرمی- پورکاشیان ،ناظران: شفقی- حسن زاده نمایش جزئیات

پیکان تهران

0 - 3

بانک سرمایه

0:00:25 0:00:28 0:00:32 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 31 - 33 20 - 25 18 - 25 0 - 0 0 - 0 69 - 83
تهران 95/12/22 14:30 داوران: ذوقی- پارسه ،ناظران: یگانه مجد- دادرس نمایش جزئیات

سایپا تهران

2 - 3

شهرداری ارومیه

0:00:33 0:00:23 0:00:24 0:00:22 0:00:18 0:0
نتایج زنده 21 - 25 23 - 25 25 - 16 25 - 19 14 - 16 108 - 101
ارومیه 95/12/18 16 داوران : یزدان پناه- نویدی ، ناظران:پورکاشیان - حسن زاده نمایش جزئیات

شهرداری ارومیه

3 - 1

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 19 25 - 21 21 - 25 25 - 19 0 - 0 96 - 84
تهران 95/12/18 17 داوران: فیروزی- نافعی ، ناظران:حق بین- یگانه مجد نمایش جزئیات

بانک سرمایه

3 - 2

پیکان تهران

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:00:22 0:00:18 0:0
نتایج زنده 21 - 25 21 - 25 25 - 22 25 - 20 15 - 9 107 - 101
تهران 95/12/15 16 داوران:اکرمی- نافعی ،ناظران: کشفی- حاتمی نمایش جزئیات

پیکان تهران

3 - 1

شهرداری ارومیه

0:00:33 0:00:22 0:00:28 0:00:21 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 22 25 - 22 18 - 25 25 - 19 0 - 0 93 - 88