تهران 95/12/04 17 داوران: ذوقی- نافعی ،ناظران: خوشدل- دادرس نمایش جزئیات

بانک سرمایه

3 - 1

سایپا تهران

0:00:25 0:00:20 0:00:24 0:00:22 0:0 0:0
نتایج زنده 22 - 25 25 - 14 25 - 23 25 - 23 0 - 0 97 - 85
تهران 95/12/04 15 داوران: یزدان پناه- پورکاشیان ،ناظران: حق بین- منظمی نمایش جزئیات

پیکان تهران

3 - 0

شهرداری ارومیه

0:00:25 0:00:20 0:00:24 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 20 25 - 15 25 - 23 0 - 0 0 - 0 75 - 58

هیچ مسابقه ای برای روزهای آتی ثبت نشده است.

تهران 95/12/01 16 داوران: عابدزاده و قریب، ناظر: شفقی نمایش جزئیات

سایپا تهران

3 - 2

صالحین ورامین

0:00:23 0:00:24 0:00:32 0:00:22 0:00:18 0:0
نتایج زنده 25 - 21 16 - 25 18 - 25 25 - 23 15 - 13 99 - 107
ارومیه 95/12/01 16 داوران: جعفری و پارسه، ناظران: پورکاشیان و حسن زاده نمایش جزئیات

شهرداری ارومیه

3 - 2

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 22 - 25 23 - 25 25 - 19 25 - 23 15 - 10 110 - 102
آمل 95/11/27 16 داوران: شاهمیری- قریب ،ناظران: یگانه مجد- دادرس نمایش جزئیات

کاله مازندران

3 - 1

شهرداری ارومیه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 23 20 - 25 25 - 20 25 - 21 0 - 0 95 - 89
ورامین 95/11/27 16 داوران: فیروزی- نویدی ،ناظران: خوشدل- منظمی نمایش جزئیات

صالحین ورامین

3 - 0

سایپا تهران

0:0 0:P 0: 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 23 26 - 24 25 - 13 0 - 0 0 - 0 76 - 60
تبریز 95/11/27 16 داوران: ذوقی- نافعی ،ناظران: شفقی- حسن زاده نمایش جزئیات

شهرداری تبریز

0 - 0

بانک سرمایه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0