داور اول مسعود ذوقی، داور دوم میثم پارسه finished

شهرداری گنبد

2 - 3

فولاد سیرجان ایرانیان

0:27 0:26 0:32 0:36 0:17 138
نتایج زنده 25 - 22 18 - 25 25 - 22 26 - 28 13 - 15 107 - 112