ورامین - شهید گل عباسی 1396/08/24 16:00 احمد سرمست 700 finished

شهرداری ورامین

3 - 0

رعد پدافند کاشان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:25
نتایج زنده 25 - 16 25 - 18 25 - 22 0 - 0 0 - 0 75 - 56