تهران - سالن خانه والیبال 1396/09/01 17:30 حمید راهجردیان 400 finished

بانک سرمایه

3 - 0

کاله مازندران

0:25 0:22 0:13 0:0 0:0 1:20
نتایج زنده 25 - 20 25 - 14 25 - 17 0 - 0 0 - 0 75 - 51