گنبد - سالن المپیک 1396/09/01 17:30 مسعود ذوقی 2000 finished

هاوش گنبد

3 - 0

شمس

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:26
نتایج زنده 25 - 20 25 - 14 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 55