قهرمانی باشگاه‌های زنان آسیا | سال 2017 | قزاقستان

بین المللیزنانبزرگسالقزاقستان2017

برنامه قهرمانی باشگاه‌های زنان آسیا

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 ژاپن - فیلیپین1396/03/0409:00اوسکمن گورسک-
02 تایلند - ایران1396/03/0411:30اوسکمن گورسک-
03 چین - ویتنام1396/03/0414:00اوسکمن گورسک-
04 قزاقستان - چین تایپه1396/03/0417:30اوسکمن گورسک-
05 فیلیپین - ویتنام1396/03/0510:00اوسکمن گورسک-
06 چین تایپه - ایران1396/03/0513:30اوسکمن گورسک-
07 ژاپن - چین1396/03/0515:00اوسکمن گورسک-
08 قزاقستان - تایلند1396/03/0517:30اوسکمن گورسک-
09 چین - فیلیپین1396/03/0610:00اوسکمن گورسک-
10 تایلند - چین تایپه1396/03/0612:30اوسکمن گورسک-
11 ویتنام - چین تایپه1396/03/0615:00اوسکمن گورسک-
12 ایران - قزاقستان1396/03/0617:30اوسکمن گورسک-
13 تایلند - فیلیپین1396/03/0813:30اوسکمن گورسک-
14 ژاپن - چین تایپه1396/03/0810:00اوسکمن گورسک-
15 قزاقستان - ویتنام1396/03/0817:30اوسکمن گورسک-
16 چین - ایران1396/03/0815:00اوسکمن گورسک-
17 چین تایپه - ویتنام1396/03/0912:30اوسکمن گورسک-
18 فیلیپین - ایران1396/03/0910:00اوسکمن گورسک-
19 تایلند - چین1396/03/0915:00اوسکمن گورسک-
20 ژاپن - قزاقستان1396/03/0917:30اوسکمن گورسک-
21 ویتنام - فیلیپین1396/03/1008:00اوسکمن گورسک-
22 چین تایپه - ایران1396/03/1010:30اوسکمن گورسک-
23 چین - قزاقستان1396/03/1013:00اوسکمن گورسک-
24 تایلند - ژاپن1396/03/1015:30اوسکمن گورسک-

نتایج قهرمانی باشگاه‌های زنان آسیا

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/03/04ژاپن - فیلیپین3 - 075 - 41
021396/03/04تایلند - ایران3 - 197 - 91
031396/03/04چین - ویتنام3 - 075 - 52
041396/03/04قزاقستان - چین تایپه3 - 2103 - 102
051396/03/05فیلیپین - ویتنام1 - 380 - 92
061396/03/05چین تایپه - ایران1 - 390 - 93
071396/03/05ژاپن - چین3 - 189 - 86
081396/03/05قزاقستان - تایلند2 - 399 - 103
091396/03/06چین - فیلیپین3 - 075 - 27
101396/03/06تایلند - چین تایپه3 - 197 - 78
111396/03/06ویتنام - چین تایپه0 - 347 - 75
121396/03/06ایران - قزاقستان0 - 353 - 75
131396/03/08تایلند - فیلیپین3 - 195 - 82
141396/03/08ژاپن - چین تایپه3 - 190 - 76
151396/03/08قزاقستان - ویتنام3 - 075 - 55
161396/03/08چین - ایران3 - 075 - 42
171396/03/09چین تایپه - ویتنام3 - 075 - 57
181396/03/09فیلیپین - ایران0 - 367 - 79
191396/03/09تایلند - چین3 - 199 - 94
201396/03/09ژاپن - قزاقستان3 - 2106 - 102
211396/03/10ویتنام - فیلیپین3 - 075 - 46
221396/03/10چین تایپه - ایران3 - 193 - 77
231396/03/10چین - قزاقستان3 - 195 - 89
241396/03/10تایلند - ژاپن3 - 198 - 76

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

رده بندی نهایی