قهرمانی باشگاه های مردان جهان | 1396 | لهستان

بین المللیمردانبزرگساللهستان1396

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 زاکسا کژله لهستان - بانک سرمایه ایران1396/09/2120:00اوپولهاوپوله آرنا
02 سادا کروزیرو برزیل - لوبه سیویتانوا ایتالیا1396/09/2123:00اوپولهاوپوله آرنا
05 زاکسا کژله لهستان - لوبه سیویتانوا ایتالیا1396/09/2220:00اوپولهاوپوله آرنا
06 بانک سرمایه ایران - سادا کروزیرو برزیل1396/09/2223:00اوپولهاوپوله آرنا
09 زاکسا کژله لهستان - سادا کروزیرو برزیل1396/09/2320:00اوپولهاوپوله آرنا
10 لوبه سیویتانوا ایتالیا - بانک سرمایه ایران1396/09/2323:00اوپولهاوپوله آرنا

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1بانک سرمایه ایران
000
0
000.00
2زاکسا کژله لهستان
000
0
000.00
3سادا کروزیرو برزیل
000
0
000.00
4لوبه سیویتانوا ایتالیا
000
0
000.00

برنامه گروه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
03 زنیت کازان روسیه - بولیوار آرژانتین1396/09/2120:00ووچاطلس آرنا
04 اسکرا لهستان - شانگهای چین1396/09/2123:00ووچاطلس آرنا
07 زنیت کازان روسیه - شانگهای چین1396/09/2220:00ووچاطلس آرنا
08 اسکرا لهستان - بولیوار آرژانتین1396/09/2223:00ووچاطلس آرنا
11 شانگهای چین - بولیوار آرژانتین1396/09/2320:00ووچاطلس آرنا
12 اسکرا لهستان - زنیت کازان روسیه1396/09/2323:00ووچاطلس آرنا

نتایج گروه B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن

رده بندی گروه B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1اسکرا لهستان
000
0
000.00
2بولیوار آرژانتین
000
0
000.00
3زنیت کازان روسیه
000
0
000.00
4شانگهای چین
000
0
000.00

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1زاکسا کژله لهستان
2لوبه سیویتانوا ایتالیا
3سادا کروزیرو برزیل
4بانک سرمایه ایران
5اسکرا لهستان
6زنیت کازان روسیه
7بولیوار آرژانتین
8شانگهای چین

اخبار مرتبط