قهرمانی مردان زیر 21 سال جهان | سال 2017 | جمهوری چک

بین المللیمردانزیر 21 سالجمهوری چک2017

برنامه قهرمانی زیر 21 سال جهان

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 لهستان - مراکش1396/04/0215:00برنو-
02 آرژانتین - اوکراین1396/04/0215:00چسکه بوجویتسه-
03 روسیه - کوبا1396/04/0217:30برنو-
04 چین - ژاپن1396/04/0217:30چسکه بوجویتسه-
05 جمهوری چک - کانادا1396/04/0220:00برنو-
06 ایتالیا - ایران1396/04/0220:00چسکه بوجویتسه-
07 ترکیه - آمریکا1396/04/0222:30برنو-
08 برزیل - مصر1396/04/0222:30چسکه بوجویتسه-
09 کانادا - مراکش1396/04/0315:00برنو-
10 ایران - اوکراین1396/04/0315:00چسکه بوجویتسه-
11 آمریکا - کوبا1396/04/0317:30برنو-
12 مصر - ژاپن1396/04/0317:30چسکه بوجویتسه-
13 لهستان - جمهوری چک1396/04/0320:00برنو-
14 آرژانتین - ایتالیا1396/04/0320:00چسکه بوجویتسه-
15 روسیه - ترکیه1396/04/0322:30برنو-
16 چین - برزیل1396/04/0322:30چسکه بوجویتسه-
17 لهستان - کانادا1396/04/0415:00برنو-
18 ایتالیا - اوکراین1396/04/0415:00چسکه بوجویتسه-
19 ترکیه - کوبا1396/04/0417:30برنو-
20 برزیل - ژاپن1396/04/0417:30چسکه بوجویتسه-
21 جمهوری چک - مراکش1396/04/0420:00برنو-
22 آرژانتین - ایران1396/04/0420:00چسکه بوجویتسه-
23 روسیه - آمریکا1396/04/0422:30برنو-
24 چین - مصر1396/04/0422:30چسکه بوجویتسه-
25 لهستان - چین1396/06/0615:00برنو-
26 جمهوری چک - مصر1396/06/0620:00چسکه بوجویتسه-
27 روسیه - آرژانتین1396/06/0617:30برنو-
28 ترکیه - اوکراین1396/06/0617:30چسکه بوجویتسه-
29 کوبا - ایران1396/06/0620:00برنو-
30 آمریکا - ایتالیا1396/06/0615:00چسکه بوجویتسه-
31 کانادا - برزیل1396/06/0622:30برنو-
32 مراکش - ژاپن1396/06/0622:30چسکه بوجویتسه-
33 ایران - چین1396/06/0715:00برنو-
34 ایتالیا - مصر1396/06/0715:00چسکه بوجویتسه-
35 برزیل - آرژانتین1396/06/0717:30برنو-
36 ژاپن - اوکراین1396/06/0717:30چسکه بوجویتسه-
37 لهستان - کوبا1396/06/0720:00برنو-
38 جمهوری چک - آمریکا1396/06/0720:00چسکه بوجویتسه-
39 روسیه - کانادا1396/06/0722:30برنو-
40 ترکیه - مراکش1396/06/0722:30چسکه بوجویتسه-
41 کوبا - چین1396/04/0815:00برنو-
42 آمریکا - مصر1396/04/0815:00چسکه بوجویتسه-
43 کانادا - آرژانتین1396/04/0817:30برنو-
44 مراکش - اوکراین1396/04/0817:30چسکه بوجویتسه-
45 لهستان - ایران1396/04/0820:00برنو-
46 جمهوری چک - ایتالیا1396/04/0820:00چسکه بوجویتسه-
47 روسیه - برزیل1396/04/0822:30برنو-
48 ترکیه - ژاپن1396/04/0822:30چسکه بوجویتسه-
49 ایران - آرژانتین1396/04/1015:00برنو-
50 آمریکا - مراکش1396/04/1015:00چسکه بوجویتسه-
51 کانادا - چین1396/04/1017:30برنو-
52 ژاپن - جمهوری چک1396/04/1017:30چسکه بوجویتسه-
53 روسیه - کانادا1396/04/1020:00برنو-
54 ترکیه - مصر1396/04/1020:00چسکه بوجویتسه-
55 لهستان - برزیل1396/04/1022:30برنو-
56 ایتالیا - اوکراین1396/04/1022:30چسکه بوجویتسه-
57 مراکش - جمهوری چک1396/04/1115:00چسکه بوجویتسه-
58 آرژانتین - کانادا1396/04/1115:00برنو-
58 ایران - چین1396/04/1117:30برنو-
59 آمریکا - ژاپن1396/04/1117:30چسکه بوجویتسه-
61 مصر - اوکراین1396/04/1120:00چسکه بوجویتسه-
62 روسیه - برزیل1396/04/1120:00چسکه بوجویتسه-
63 ترکیه - ایتالیا1396/04/1122:30چسکه بوجویتسه-
64 کوبا - لهستان1396/04/1122:30برنو-

نتایج قهرمانی زیر 21 سال جهان

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/04/02لهستان - مراکش3 - 075 - 39
021396/04/02آرژانتین - اوکراین3 - 075 - 57
031396/04/02روسیه - کوبا3 - 082 - 61
041396/04/02چین - ژاپن3 - 197 - 85
051396/04/02جمهوری چک - کانادا2 - 3102 - 101
061396/04/02ایتالیا - ایران0 - 362 - 75
071396/04/02ترکیه - آمریکا3 - 080 - 61
081396/04/02برزیل - مصر3 - 075 - 56
091396/04/03کانادا - مراکش3 - 075 - 62
111396/04/03آمریکا - کوبا0 - 362 - 75
121396/04/03مصر - ژاپن1 - 391 - 95
131396/04/03لهستان - جمهوری چک3 - 079 - 63
141396/04/03آرژانتین - ایتالیا3 - 196 - 95
151396/04/03روسیه - ترکیه3 - 075 - 57
161396/04/03چین - برزیل0 - 353 - 75
171396/04/04لهستان - کانادا3 - 081 - 72
181396/04/04ایتالیا - اوکراین3 - 2103 - 93
191396/04/04ترکیه - کوبا2 - 398 - 110
201396/04/04برزیل - ژاپن3 - 075 - 64
211396/04/04جمهوری چک - مراکش3 - 075 - 55
221396/04/04آرژانتین - ایران3 - 2114 - 106
231396/04/04روسیه - آمریکا3 - 075 - 63
241396/04/04چین - مصر3 - 197 - 71
251396/06/06لهستان - چین3 - 2106 - 89
261396/06/06جمهوری چک - مصر0 - 364 - 75
271396/06/06روسیه - آرژانتین3 - 1102 - 86
281396/06/06ترکیه - اوکراین3 - 194 - 82
291396/06/06کوبا - ایران3 - 297 - 103
301396/06/06آمریکا - ایتالیا0 - 367 - 75
311396/06/06کانادا - برزیل1 - 379 - 94
321396/06/06مراکش - ژاپن1 - 385 - 97
331396/06/07ایران - چین3 - 2109 - 101
341396/06/07ایتالیا - مصر3 - 076 - 61
351396/06/07برزیل - آرژانتین3 - 075 - 66
361396/06/07ژاپن - اوکراین1 - 384 - 99
371396/06/07لهستان - کوبا3 - 075 - 59
381396/06/07جمهوری چک - آمریکا2 - 399 - 110
391396/06/07روسیه - کانادا3 - 1103 - 87
401396/06/07ترکیه - مراکش3 - 075 - 62
411396/04/08کوبا - چین3 - 1101 - 95
421396/04/08آمریکا - مصر1 - 384 - 98
431396/04/08کانادا - آرژانتین3 - 2109 - 105
441396/04/08مراکش - اوکراین0 - 366 - 75
451396/04/08لهستان - ایران3 - 2112 - 106
461396/04/08جمهوری چک - ایتالیا2 - 398 - 114
471396/04/08روسیه - برزیل3 - 2112 - 113
481396/04/08ترکیه - ژاپن1 - 388 - 98
491396/04/10ایران - آرژانتین3 - 298 - 105
501396/04/10آمریکا - مراکش3 - 075 - 62
511396/04/10کانادا - چین2 - 2102 - 100
521396/04/10ژاپن - جمهوری چک3 - 2107 - 99
531396/04/10روسیه - کانادا1 - 381 - 91
541396/04/10ترکیه - مصر3 - 1104 - 101
551396/04/10لهستان - برزیل3 - 2109 - 102
561396/04/10ایتالیا - اوکراین3 - 075 - 50
571396/04/11مراکش - جمهوری چک1 - 387 - 94
581396/04/11آرژانتین - کانادا3 - 2112 - 109
581396/04/11ایران - چین3 - 2112 - 109
591396/04/11آمریکا - ژاپن1 - 383 - 98
611396/04/11مصر - اوکراین2 - 3107 - 109
621396/04/11روسیه - برزیل3 - 075 - 51
631396/04/11ترکیه - ایتالیا0 - 362 - 75
641396/04/11کوبا - لهستان0 - 349 - 75

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده بندی نهایی