قهرمانی نوجوانان جهان | سال 2017 | بحرین

بین المللیمرداننوجوانانبحرین1396

برنامه قهرمانی نوجوانان جهان - بحرین

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 برزيل - فرانسه1396/05/2714:30رفاع-
02 روسيه - تركيه1396/05/2714:30رفاع-
03 كوبا - ژاپن1396/05/2716:30رفاع-
04 شيلي - كره جنوبی1396/05/2716:30رفاع-
05 پورتوريكو - تونس1396/05/2718:30رفاع-
06 ایتالیا - جمهوري چك1396/05/2718:30رفاع-
07 بحرين - مصر1396/05/2720:30رفاع-
08 مكزيك - چين1396/05/2720:30رفاع-
09 فرانسه - كوبا1396/05/2814:30رفاع-
10 شيلي - تركيه1396/05/2814:30رفاع-
11 لهستان - برزيل1396/05/2816:30رفاع-
12 آرژانتین - روسيه1396/05/2816:30رفاع-
13 مصر - پورتوريكو1396/05/2818:30رفاع-
14 مكزيك - جمهوري چك1396/05/2818:30رفاع-
15 آمريكا - بحرين1396/05/2820:30رفاع-
16 ایران - ایتالیا1396/05/2820:30رفاع-
17 كوبا - لهستان1396/05/2914:30رفاع-
18 آرژانتین - شيلي1396/05/2914:30رفاع-
19 ژاپن - فرانسه1396/05/2916:30رفاع-
20 كره جنوبی - تركيه1396/05/2916:30رفاع-
21 پورتوريكو - آمريكا1396/05/2918:30رفاع-
22 ایران - مكزيك1396/05/2918:30رفاع-
23 تونس - مصر1396/05/2920:30رفاع-
24 چين - جمهوري چك1396/05/2920:30رفاع-
25 لهستان - ژاپن1396/05/3014:30رفاع-
26 كره جنوبی - آرژانتین1396/05/3014:30رفاع-
27 برزيل - كوبا1396/05/3016:30رفاع-
28 روسيه - شيلي1396/05/3016:30رفاع-
29 آمريكا - تونس1396/05/3018:30رفاع-
30 ایران - چين1396/05/3018:30رفاع-
31 بحرين - پورتوريكو1396/05/3020:30رفاع-
32 ایتالیا - مكزيك1396/05/3020:30رفاع-
33 ژاپن - برزيل1396/05/3114:30رفاع-
34 روسيه - كره جنوبی1396/05/3114:30رفاع-
35 فرانسه - لهستان1396/05/3116:30رفاع-
36 آرژانتین - تركيه1396/05/3116:30رفاع-
37 مصر - آمريكا1396/05/3118:30رفاع-
38 ایتالیا - چين1396/05/3118:30رفاع-
39 تونس - بحرين1396/05/3120:30رفاع-
40 ایران - جمهوري چك1396/05/3120:30رفاع-
41 تونس - مكزيك1396/06/0213:00رفاع-
42 لهستان - شيلي1396/06/0213:00رفاع-
43 ژاپن - پورتوريكو1396/06/0215:00رفاع-
44 آرژانتین - جمهوري چك1396/06/0215:00رفاع-
45 فرانسه - آمريكا1396/06/0217:00رفاع-
46 روسيه - چين1396/06/0217:00رفاع-
47 ایران - تركيه1396/06/0219:00رفاع-
48 برزيل - بحرين1396/06/0219:00رفاع-
49 ایتالیا - كره جنوبی1396/06/0221:00رفاع-
50 مصر - كوبا1396/06/0221:00رفاع-
51 شيلي - مكزيك1396/06/0313:00رفاع-
52 تونس - لهستان1396/06/0313:00رفاع-
53 پورتوريكو - آرژانتین1396/06/0315:00رفاع-
54 ژاپن - جمهوري چك1396/06/0215:00رفاع-
55 آمريكا - چين1396/06/0317:00رفاع-
56 فرانسه - روسيه1396/06/0317:00رفاع-
57 تركيه - بحرين1396/06/0319:00رفاع-
58 ایران - برزيل1396/06/0319:00رفاع-
59 ایتالیا - كوبا1396/06/0321:00رفاع-
60 كره جنوبی - مصر1396/06/0321:00رفاع-
61 لهستان - مكزيك1396/06/0413:00رفاع-
62 تونس - شيلي1396/06/0413:00رفاع-
63 جمهوري چك - فرانسه1396/06/0415:00رفاع-
64 پورتوريكو - آمريكا1396/06/0415:00رفاع-
65 برزيل - مصر1396/06/0417:00رفاع-
66 بحرين - كوبا1396/06/0417:00رفاع-
67 ژاپن - روسيه1396/06/0419:00رفاع-
68 آرژانتین - چين1396/06/0419:00رفاع-
69 ایران - كره جنوبی1396/06/0419:00رفاع-
70 تركيه - ایتالیا1396/06/0421:00رفاع-
71 آمريكا - كوبا1396/06/0513:00رفاع-
72 جمهوري چك - برزيل1396/06/0513:00رفاع-
73 پورتوريكو - بحرين1396/06/0513:00رفاع-
74 فرانسه - مصر1396/06/0515:00رفاع-
75 آرژانتین - تركيه1396/06/0517:00رفاع-
76 ژاپن - كره جنوبی1396/06/0517:00رفاع-
77 چين - ایتالیا1396/06/0519:00رفاع-
78 روسيه - ایران1396/06/0521:00رفاع-

نتایج قهرمانی نوجوانان جهان - بحرین

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/05/27برزيل - فرانسه2 - 399 - 110
021396/05/27روسيه - تركيه3 - 075 - 42
031396/05/27كوبا - ژاپن0 - 351 - 75
041396/05/27شيلي - كره جنوبی0 - 354 - 75
051396/05/27پورتوريكو - تونس3 - 2117 - 112
061396/05/27ایتالیا - جمهوري چك3 - 199 - 93
071396/05/27بحرين - مصر3 - 194 - 82
081396/05/27مكزيك - چين0 - 355 - 75
091396/05/28فرانسه - كوبا3 - 075 - 56
101396/05/28شيلي - تركيه0 - 352 - 75
111396/05/28لهستان - برزيل1 - 378 - 97
121396/05/28آرژانتین - روسيه3 - 196 - 85
131396/05/28مصر - پورتوريكو3 - 1102 - 89
141396/05/28مكزيك - جمهوري چك0 - 359 - 78
151396/05/28آمريكا - بحرين3 - 198 - 93
161396/05/28ایران - ایتالیا3 - 2111 - 97
171396/05/29كوبا - لهستان3 - 2107 - 91
181396/05/29آرژانتین - شيلي3 - 075 - 58
191396/05/29ژاپن - فرانسه3 - 2114 - 109
201396/05/29كره جنوبی - تركيه3 - 1103 - 94
211396/05/29پورتوريكو - آمريكا1 - 386 - 98
221396/05/29ایران - مكزيك3 - 075 - 49
231396/05/29تونس - مصر1 - 3107 - 110
241396/05/29چين - جمهوري چك1 - 383 - 97
251396/05/30لهستان - ژاپن1 - 387 - 96
261396/05/30كره جنوبی - آرژانتین2 - 3109 - 105
271396/05/30برزيل - كوبا3 - 195 - 85
281396/05/30روسيه - شيلي3 - 075 - 43
291396/05/30آمريكا - تونس3 - 2116 - 107
301396/05/30ایران - چين3 - 075 - 62
311396/05/30بحرين - پورتوريكو3 - 2112 - 78
321396/05/30ایتالیا - مكزيك3 - 075 - 50
331396/05/31ژاپن - برزيل3 - 076 - 63
341396/05/31روسيه - كره جنوبی3 - 197 - 83
351396/05/31فرانسه - لهستان3 - 1113 - 105
361396/05/31آرژانتین - تركيه2 - 3109 - 108
371396/05/31مصر - آمريكا3 - 193 - 91
381396/05/31ایتالیا - چين3 - 195 - 83
391396/05/31تونس - بحرين1 - 384 - 98
401396/05/31ایران - جمهوري چك3 - 075 - 53
411396/06/02تونس - مكزيك2 - 3100 - 105
421396/06/02لهستان - شيلي1 - 390 - 91
431396/06/02ژاپن - پورتوريكو3 - 075 - 54
441396/06/02آرژانتین - جمهوري چك1 - 390 - 95
451396/06/02فرانسه - آمريكا3 - 075 - 54
461396/06/02روسيه - چين3 - 197 - 66
471396/06/02ایران - تركيه3 - 075 - 52
481396/06/02برزيل - بحرين3 - 075 - 47
491396/06/02ایتالیا - كره جنوبی0 - 358 - 75
501396/06/02مصر - كوبا3 - 2106 - 101
511396/06/03شيلي - مكزيك2 - 3100 - 101
521396/06/03تونس - لهستان0 - 344 - 75
531396/06/03پورتوريكو - آرژانتین1 - 378 - 97
541396/06/02ژاپن - جمهوري چك3 - 075 - 62
551396/06/03آمريكا - چين1 - 393 - 103
561396/06/03فرانسه - روسيه2 - 3109 - 115
571396/06/03تركيه - بحرين3 - 075 - 60
581396/06/03ایران - برزيل3 - 075 - 56
591396/06/03ایتالیا - كوبا3 - 075 - 55
601396/06/03كره جنوبی - مصر3 - 195 - 84
611396/06/04لهستان - مكزيك3 - 079 - 66
621396/06/04تونس - شيلي3 - 196 - 73
631396/06/04جمهوري چك - فرانسه1 - 386 - 98
641396/06/04پورتوريكو - آمريكا3 - 1101 - 96
651396/06/04برزيل - مصر0 - 365 - 83
661396/06/04بحرين - كوبا3 - 075 - 55
671396/06/04ژاپن - روسيه0 - 368 - 80
681396/06/04آرژانتین - چين2 - 3112 - 115
691396/06/04ایران - كره جنوبی3 - 075 - 61
701396/06/04تركيه - ایتالیا2 - 3105 - 104
711396/06/05آمريكا - كوبا3 - 076 - 63
721396/06/05جمهوري چك - برزيل3 - 2103 - 99
731396/06/05پورتوريكو - بحرين0 - 365 - 75
741396/06/05فرانسه - مصر3 - 076 - 60
751396/06/05آرژانتین - تركيه1 - 388 - 96
761396/06/05ژاپن - كره جنوبی3 - 075 - 62
771396/06/05چين - ایتالیا0 - 355 - 75
781396/06/05روسيه - ایران1 - 388 - 96

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط