لیگ برتر ایران | 1396 | مردان

داخلیمردانبزرگسالایران1396

برنامه لیگ برتر مردان ایران 1396

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 بانک سرمایه - شهرداری ورامین1396/07/1615:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
02 پیکان تهران - شهرداری تبریز1396/07/1617:30تهرانسالن فدراسیون والیبال
03 سارویه ساری - رعد پدافند کاشان1396/07/1616:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
04 شمس - خاتم اردکان1396/07/1613:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
05 کاله مازندران - سایپا تهران1396/07/1616:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
06 هاوش گنبد - شهرداری ارومیه1396/07/1616:00گنبدسالن المپیک
07 سایپا تهران - شهرداری تبریز1396/07/1916:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
08 رعد پدافند کاشان - بانک سرمایه1396/07/1915:00کاشانسالن هفت مهر
09 شهرداری ورامین - پیکان تهران1396/07/1917:30ورامینسالن شهید گل عباسی
10 خاتم اردکان - سارویه ساری1396/07/1916:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
11 شهرداری ارومیه - شمس1396/07/1916:00ارومیهسالن غدیر
12 هاوش گنبد - کاله مازندران1396/07/1916:00گنبدسالن المپیک
13 سایپا تهران - شهرداری ورامین1396/07/2615:00تهرانخانه والیبال
14 بانک سرمایه - پیکان تهران1396/07/2617:30تهرانخانه والیبال
15 رعد پدافند کاشان - خاتم اردکان1396/07/2616:00کاشانسالن هفت مهر
16 سارویه ساری - شهرداری ارومیه1396/07/2616:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
17 شهرداری تبریز - هاوش گنبد1396/07/2616:00تبریزسالن شهید اقدمی
18 کاله مازندران - شمس1396/07/2618:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
19 پیکان تهران - سایپا تهران1396/08/0315:00تهرانخانه والیبال
20 خاتم اردکان - بانک سرمایه1396/08/0317:30اردکانسالن آیت الله خاتمی
21 شهرداری ارومیه - رعد پدافند کاشان1396/08/0316:00ارومیهسالن غدیر
22 شمس - شهرداری تبریز1396/08/0316:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
23 شهرداری ورامین - هاوش گنبد1396/08/0317:30ورامینسالن شهید گل عباسی
24 کاله مازندران - سارویه ساری1396/08/0316:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
25 بانک سرمایه - سایپا تهران1396/08/1015:00تهرانخانه والیبال
26 هاوش گنبد - پیکان تهران1396/08/1016:00گنبدسالن المپیک
27 خاتم اردکان - شهرداری ارومیه1396/08/1016:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
28 رعد پدافند کاشان - کاله مازندران1396/08/1016:00کاشانسالن هفت مهر
29 شهرداری ورامین - شمس1396/08/1017:30ورامینسالن شهید گل عباسی
30 شهرداری تبریز - سارویه ساری1396/08/1016:00تبریزسالن شهید اقدمی
31 پیکان تهران - شمس1396/08/1615:00تهرانخانه والیبال
32 سایپا تهران - هاوش گنبد1396/08/1617:30تهرانخانه والیبال
33 شهرداری ارومیه - بانک سرمایه1396/08/1617:30ارومیهسالن غدیر
34 کاله مازندران - خاتم اردکان1396/08/1616:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
35 رعد پدافند کاشان - شهرداری تبریز1396/08/1616:00کاشانسالن هفت مهر
36 سارویه ساری - شهرداری ورامین1396/08/1618:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
37 پیکان تهران - سارویه ساری1396/08/2415:00تهرانخانه والیبال
38 هاوش گنبد - بانک سرمایه1396/08/2417:30گنبدسالن المپیک
39 کاله مازندران - شهرداری ارومیه1396/08/2416:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
40 شمس - سایپا تهران1396/08/2416:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
41 شهرداری تبریز - خاتم اردکان1396/08/2416:00تبریزسالن شهید اقدمی
42 شهرداری ورامین - رعد پدافند کاشان1396/08/2416:00ورامینسالن شهید گل عباسی
43 سایپا تهران - سارویه ساری1396/09/0115:00تهرانخانه والیبال
44 بانک سرمایه - کاله مازندران1396/09/0117:30تهرانخانه والیبال
45 هاوش گنبد - شمس1396/09/0117:30گنبدسالن المپیک
46 شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز1396/09/0116:00ارومیهسالن غدیر
47 خاتم اردکان - شهرداری ورامین1396/09/0115:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
48 رعد پدافند کاشان - پیکان تهران1396/09/0116:00کاشانسالن هفت مهر
49 سایپا تهران - رعد پدافند کاشان1396/09/0515:00تهرانخانه والیبال
50 پیکان تهران - خاتم اردکان1396/09/0517:30تهرانخانه والیبال
51 شمس - بانک سرمایه1396/09/0515:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
52 شهرداری تبریز - کاله مازندران1396/09/0516:00تبریزسالن شهید اقدمی
53 سارویه ساری - هاوش گنبد1396/09/0516:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
54 شهرداری ورامین - شهرداری ارومیه1396/09/0517:30ورامینسالن شهید گل عباسی
55 بانک سرمایه - شهرداری تبریز1396/09/0817:30تهرانخانه والیبال
56 شمس - سارویه ساری1396/09/0816:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
57 کاله مازندران - شهرداری ورامین1396/09/0817:30آملسالن پیامبر اعظم (ص)
58 هاوش گنبد - رعد پدافند کاشان1396/09/0817:30گنبدسالن المپیک
59 شهرداری ارومیه - پیکان تهران1396/09/0816:00ارومیهسالن غدیر
60 خاتم اردکان - سایپا تهران1396/09/0816:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
61 پیکان تهران - کاله مازندران1396/09/1515:00تهرانخانه والیبال
62 سایپا تهران - شهرداری ارومیه1396/09/1517:30تهرانخانه والیبال
63 سارویه ساری - بانک سرمایه1396/09/1417:30ساریسالن شهید سید رسول حسینی
64 شهرداری تبریز - شهرداری ورامین1396/09/1516:00تبریزسالن شهید اقدمی
65 رعد پدافند کاشان - شمس1396/09/1516:00کاشانسالن هفت مهر
66 خاتم اردکان - هاوش گنبد1396/09/1516:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
67 سایپا تهران - کاله مازندران1396/09/2915:00تهرانخانه والیبال
68 شهرداری تبریز - پیکان تهران1396/09/2915:00تبریزسالن شهید اقدمی
69 رعد پدافند کاشان - سارویه ساری1396/09/2915:00کاشانسالن هفت مهر
70 خاتم اردکان - شمس1396/09/2915:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
71 شهرداری ارومیه - هاوش گنبد1396/09/2915:00ارومیهسالن غدیر
72 شهرداری ورامین - بانک سرمایه1396/10/0315:00ورامینسالن شهید گل عباسی
73 بانک سرمایه - رعد پدافند کاشان1396/10/0615:00تهرانخانه والیبال
74 پیکان تهران - شهرداری ورامین1396/10/0617:30تهرانخانه والیبال
75 شهرداری تبریز - سایپا تهران1396/10/0615:00تبریزسالن شهید اقدمی
76 شمس - شهرداری ارومیه1396/10/0615:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
77 سارویه ساری - خاتم اردکان1396/10/0615:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
78 کاله مازندران - هاوش گنبد1396/10/0617:30آملسالن پیامبر اعظم (ص)
79 شمس - کاله مازندران1396/10/1015:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
80 پیکان تهران - بانک سرمایه1396/10/1015:00تهرانخانه والیبال
81 شهرداری ورامین - سایپا تهران1396/10/1015:00ورامینسالن شهید گل عباسی
82 خاتم اردکان - رعد پدافند کاشان1396/10/1015:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
83 شهرداری ارومیه - سارویه ساری1396/10/1015:00ارومیهسالن غدیر
84 هاوش گنبد - شهرداری تبریز1396/10/1015:00گنبدسالن المپیک
85 بانک سرمایه - خاتم اردکان1396/10/1315:00تهرانخانه والیبال
86 سایپا تهران - پیکان تهران1396/10/1317:30تهرانخانه والیبال
87 رعد پدافند کاشان - شهرداری ارومیه1396/10/1315:00کاشانسالن هفت مهر
88 شهرداری تبریز - شمس1396/10/1315:00تبریزسالن شهید اقدمی
89 هاوش گنبد - شهرداری ورامین1396/10/1315:00گنبدسالن المپیک
90 سارویه ساری - کاله مازندران1396/10/1315:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
91 پیکان تهران - هاوش گنبد1396/10/2015:00تهرانخانه والیبال
92 سایپا تهران - بانک سرمایه1396/10/2017:30تهرانخانه والیبال
93 شمس - شهرداری ورامین1396/10/2015:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
94 شهرداری ارومیه - خاتم اردکان1396/10/2015:00ارومیهسالن غدیر
95 کاله مازندران - رعد پدافند کاشان1396/10/2015:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
96 سارویه ساری - شهرداری تبریز1396/10/2017:30ساریسالن شهید سید رسول حسینی
97 بانک سرمایه - شهرداری ارومیه1396/10/2415:00تهرانخانه والیبال
98 شمس - پیکان تهران1396/10/2417:30تهرانخانه والیبال
99 هاوش گنبد - سایپا تهران1396/10/2415:00گنبدسالن المپیک
100 خاتم اردکان - کاله مازندران1396/10/2415:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
101 شهرداری تبریز - رعد پدافند کاشان1396/10/2415:00تبریزسالن شهید اقدمی
102 شهرداری ورامین - سارویه ساری1396/10/2415:00ورامینسالن شهید گل عباسی
103 سایپا تهران - شمس1396/10/2715:00تهرانخانه والیبال
104 بانک سرمایه - هاوش گنبد1396/10/2717:30تهرانخانه والیبال
105 سارویه ساری - پیکان تهران1396/10/2715:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
106 شهرداری ارومیه - کاله مازندران1396/10/2715:00ارومیهسالن غدیر
107 خاتم اردکان - شهرداری تبریز1396/10/2715:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
108 رعد پدافند کاشان - شهرداری ورامین1396/10/2715:00کاشانسالن هفت مهر
109 شمس - هاوش گنبد1396/11/0415:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
110 پیکان تهران - رعد پدافند کاشان1396/11/0415:00تهرانخانه والیبال
111 سارویه ساری - سایپا تهران1396/11/0415:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
112 کاله مازندران - بانک سرمایه1396/11/0417:30آملسالن پیامبر اعظم (ص)
113 شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه1396/11/0415:00تبریزسالن شهید اقدمی
114 شهرداری ورامین - خاتم اردکان1396/11/0415:00ورامینسالن شهید گل عباسی
115 بانک سرمایه - شمس1396/11/0815:00تهرانخانه والیبال
116 رعد پدافند کاشان - سایپا تهران1396/11/0815:00کاشانسالن هفت مهر
117 خاتم اردکان - پیکان تهران1396/11/0815:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
118 کاله مازندران - شهرداری تبریز1396/11/0815:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
119 هاوش گنبد - سارویه ساری1396/11/0815:00گنبدسالن المپیک
120 شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین1396/11/0815:00ارومیهسالن غدیر
121 سایپا تهران - خاتم اردکان1396/11/1215:00تهرانخانه والیبال
122 پیکان تهران - شهرداری ارومیه1396/11/1217:30تهرانخانه والیبال
123 شهرداری تبریز - بانک سرمایه1396/11/1215:00تبریزسالن شهید اقدمی
124 شهرداری ورامین - کاله مازندران1396/11/1215:00ورامینسالن شهید گل عباسی
125 رعد پدافند کاشان - هاوش گنبد1396/11/1215:00کاشانسالن هفت مهر
126 سارویه ساری - شمس1396/11/1215:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
127 شمس - رعد پدافند کاشان1396/11/1515:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
128 بانک سرمایه - سارویه ساری1396/11/1515:00تهرانخانه والیبال
129 کاله مازندران - پیکان تهران1396/11/1515:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
130 شهرداری ارومیه - سایپا تهران1396/11/1515:00ارومیهسالن غدیر
131 شهرداری ورامین - شهرداری تبریز1396/11/1515:00ورامینسالن شهید گل عباسی
132 هاوش گنبد - خاتم اردکان1396/11/1515:00گنبدسالن المپیک

نتایج لیگ برتر مردان ایران 1396

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/07/16بانک سرمایه - شهرداری ورامین3 - 075 - 45
021396/07/16پیکان تهران - شهرداری تبریز2 - 3101 - 104
031396/07/16سارویه ساری - رعد پدافند کاشان3 - 189 - 89
041396/07/16شمس - خاتم اردکان2 - 399 - 112
051396/07/16کاله مازندران - سایپا تهران0 - 365 - 75
061396/07/16هاوش گنبد - شهرداری ارومیه3 - 194 - 84
071396/07/19سایپا تهران - شهرداری تبریز0 - 371 - 78
081396/07/19رعد پدافند کاشان - بانک سرمایه0 - 340 - 75
091396/07/19شهرداری ورامین - پیکان تهران3 - 1107 - 96
101396/07/19خاتم اردکان - سارویه ساری3 - 199 - 96
111396/07/19شهرداری ارومیه - شمس2 - 3116 - 103
121396/07/19هاوش گنبد - کاله مازندران0 - 30 - 75
131396/07/26سایپا تهران - شهرداری ورامین3 - 2114 - 96
141396/07/26بانک سرمایه - پیکان تهران3 - 199 - 92
151396/07/26رعد پدافند کاشان - خاتم اردکان1 - 390 - 96
161396/07/26سارویه ساری - شهرداری ارومیه2 - 3116 - 117
171396/07/26شهرداری تبریز - هاوش گنبد3 - 196 - 69
181396/07/26کاله مازندران - شمس3 - 075 - 67
191396/08/03پیکان تهران - سایپا تهران3 - 2106 - 99
201396/08/03خاتم اردکان - بانک سرمایه0 - 358 - 75
211396/08/03شهرداری ارومیه - رعد پدافند کاشان3 - 079 - 65
221396/08/03شمس - شهرداری تبریز2 - 3104 - 107
231396/08/03شهرداری ورامین - هاوش گنبد3 - 1104 - 85
241396/08/03کاله مازندران - سارویه ساری1 - 392 - 98
251396/08/10بانک سرمایه - سایپا تهران3 - 195 - 87
261396/08/10هاوش گنبد - پیکان تهران0 - 354 - 75
271396/08/10خاتم اردکان - شهرداری ارومیه1 - 381 - 95
281396/08/10رعد پدافند کاشان - کاله مازندران1 - 381 - 97
291396/08/10شهرداری ورامین - شمس2 - 3102 - 105
301396/08/10شهرداری تبریز - سارویه ساری3 - 192 - 89
311396/08/16پیکان تهران - شمس3 - 198 - 75
321396/08/16سایپا تهران - هاوش گنبد3 - 196 - 76
331396/08/16شهرداری ارومیه - بانک سرمایه1 - 386 - 96
341396/08/16کاله مازندران - خاتم اردکان3 - 194 - 86
351396/08/16رعد پدافند کاشان - شهرداری تبریز1 - 393 - 97
361396/08/16سارویه ساری - شهرداری ورامین0 - 372 - 80
371396/08/24پیکان تهران - سارویه ساری3 - 075 - 67
381396/08/24هاوش گنبد - بانک سرمایه1 - 377 - 95
391396/08/24کاله مازندران - شهرداری ارومیه3 - 1105 - 97
401396/08/24شمس - سایپا تهران3 - 077 - 67
411396/08/24شهرداری تبریز - خاتم اردکان3 - 195 - 81
421396/08/24شهرداری ورامین - رعد پدافند کاشان3 - 075 - 56
431396/09/01سایپا تهران - سارویه ساری3 - 192 - 72
441396/09/01بانک سرمایه - کاله مازندران3 - 075 - 51
451396/09/01هاوش گنبد - شمس3 - 075 - 55
461396/09/01شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز2 - 392 - 109
471396/09/01خاتم اردکان - شهرداری ورامین3 - 077 - 69
481396/09/01رعد پدافند کاشان - پیکان تهران0 - 358 - 75
491396/09/05سایپا تهران - رعد پدافند کاشان3 - 075 - 59
501396/09/05پیکان تهران - خاتم اردکان3 - 079 - 60
511396/09/05شمس - بانک سرمایه0 - 354 - 75
521396/09/05شهرداری تبریز - کاله مازندران3 - 299 - 105
531396/09/05سارویه ساری - هاوش گنبد3 - 075 - 59
541396/09/05شهرداری ورامین - شهرداری ارومیه3 - 2103 - 96
551396/09/08بانک سرمایه - شهرداری تبریز3 - 075 - 64
561396/09/08شمس - سارویه ساری1 - 390 - 94
571396/09/08کاله مازندران - شهرداری ورامین3 - 077 - 58
581396/09/08هاوش گنبد - رعد پدافند کاشان3 - 198 - 80
591396/09/08شهرداری ارومیه - پیکان تهران0 - 30 - 75
601396/09/08خاتم اردکان - سایپا تهران1 - 387 - 101
611396/09/15پیکان تهران - کاله مازندران3 - 2120 - 117
621396/09/15سایپا تهران - شهرداری ارومیه3 - 075 - 0
631396/09/14سارویه ساری - بانک سرمایه0 - 372 - 80
641396/09/15شهرداری تبریز - شهرداری ورامین3 - 2110 - 110
651396/09/15رعد پدافند کاشان - شمس1 - 383 - 99
661396/09/15خاتم اردکان - هاوش گنبد2 - 3115 - 109

رده بندی لیگ برتر مردان ایران 1396

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1بانک سرمایه
11011
33
3348.25
2شهرداری تبریز
10111
25
30171.76
3پیکان تهران
8311
23
28142.00
4سایپا تهران
7411
21
24171.41
5کاله مازندران
6511
20
23181.27
6شهرداری ورامین
5611
17
21220.95
7خاتم اردکان
4711
12
18250.72
8هاوش گنبد
4711
11
16250.64
9سارویه ساری
4711
10
17240.70
10شمس
4711
9
18260.69
11شهرداری ارومیه
3811
11
18270.66
12رعد پدافند کاشان
01111
0
6330.18

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط