لیگ برتر ایران | 1396

داخلیمردانبزرگسالایران1396

برنامه لیگ برتر مردان ایران 1396

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 بانک سرمایه - شهرداری ورامین1396/07/1615:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
02 پیکان تهران - شهرداری تبریز1396/07/1617:30تهرانسالن فدراسیون والیبال
03 سارویه ساری - رعد پدافند کاشان1396/07/1616:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
04 شمس - خاتم اردکان1396/07/1613:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
05 کاله مازندران - سایپا تهران1396/07/1616:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
06 ایرانیان گنبد - شهرداری ارومیه1396/07/1616:00گنبدسالن المپیک
07 سایپا تهران - شهرداری تبریز1396/07/1916:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
08 رعد پدافند کاشان - بانک سرمایه1396/07/1915:00کاشانسالن هفت مهر
09 شهرداری ورامین - پیکان تهران1396/07/1917:30ورامینسالن شهید گل عباسی
10 خاتم اردکان - سارویه ساری1396/07/1916:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
11 شهرداری ارومیه - شمس1396/07/1916:00ارومیهسالن غدیر
12 ایرانیان گنبد - کاله مازندران1396/07/1916:00گنبدسالن المپیک
13 سایپا تهران - شهرداری ورامین1396/07/2615:00تهرانخانه والیبال
14 بانک سرمایه - پیکان تهران1396/07/2617:30تهرانخانه والیبال
15 رعد پدافند کاشان - خاتم اردکان1396/07/2616:00کاشانسالن هفت مهر
16 سارویه ساری - شهرداری ارومیه1396/07/2616:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
17 شهرداری تبریز - ایرانیان گنبد1396/07/2616:00تبریزسالن شهید اقدمی
18 کاله مازندران - شمس1396/07/2618:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
19 پیکان تهران - سایپا تهران1396/08/0315:00تهرانخانه والیبال
20 خاتم اردکان - بانک سرمایه1396/08/0317:30اردکانسالن آیت الله خاتمی
21 شهرداری ارومیه - رعد پدافند کاشان1396/08/0316:00ارومیهسالن غدیر
22 شمس - شهرداری تبریز1396/08/0316:00شهریارسالن فدراسیون والیبال
23 شهرداری ورامین - ایرانیان گنبد1396/08/0316:00ورامینسالن شهید گل عباسی
24 کاله مازندران - سارویه ساری1396/08/0316:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
25 بانک سرمایه - سایپا تهران1396/08/1015:00تهرانخانه والیبال
26 ایرانیان گنبد - پیکان تهران1396/08/1016:00گنبدسالن المپیک
27 خاتم اردکان - شهرداری ارومیه1396/08/1016:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
28 رعد پدافند کاشان - کاله مازندران1396/08/1016:00کاشانسالن هفت مهر
29 شهرداری ورامین - شمس1396/08/1017:30ورامینسالن شهید گل عباسی
30 شهرداری تبریز - سارویه ساری1396/08/1016:00تبریزسالن شهید اقدمی
31 پیکان تهران - شمس1396/08/1615:00تهرانخانه والیبال
32 سایپا تهران - ایرانیان گنبد1396/08/1617:30تهرانخانه والیبال
33 شهرداری ارومیه - بانک سرمایه1396/08/1617:30ارومیهسالن غدیر
34 کاله مازندران - خاتم اردکان1396/08/1616:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
35 رعد پدافند کاشان - شهرداری تبریز1396/08/1616:00کاشانسالن هفت مهر
36 سارویه ساری - شهرداری ورامین1396/08/1616:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
37 پیکان تهران - سارویه ساری1396/08/2415:00تهرانخانه والیبال
38 ایرانیان گنبد - بانک سرمایه1396/08/2417:30گنبدسالن المپیک
39 کاله مازندران - شهرداری ارومیه1396/08/2416:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
40 شمس - سایپا تهران1396/08/2416:00شهریارسالن فدراسیون والیبال
41 شهرداری تبریز - خاتم اردکان1396/08/2416:00تبریزسالن شهید اقدمی
42 شهرداری ورامین - رعد پدافند کاشان1396/08/2416:00ورامینسالن شهید گل عباسی
43 سایپا تهران - سارویه ساری1396/09/0115:00تهرانخانه والیبال
44 بانک سرمایه - کاله مازندران1396/09/0117:30تهرانخانه والیبال
45 ایرانیان گنبد - شمس1396/09/0116:00گنبدسالن المپیک
46 شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز1396/09/0116:00ارومیهسالن غدیر
47 خاتم اردکان - شهرداری ورامین1396/09/0115:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
48 رعد پدافند کاشان - پیکان تهران1396/09/0116:00کاشانسالن هفت مهر
49 سایپا تهران - رعد پدافند کاشان1396/09/0515:00تهرانخانه والیبال
50 پیکان تهران - خاتم اردکان1396/09/0517:30تهرانخانه والیبال
51 شمس - بانک سرمایه1396/09/0515:00شهریارخانه والیبال
52 شهرداری تبریز - کاله مازندران1396/09/0516:00تبریزسالن شهید اقدمی
53 سارویه ساری - ایرانیان گنبد1396/09/0516:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
54 شهرداری ورامین - شهرداری ارومیه1396/09/0516:00ورامینسالن شهید گل عباسی
55 بانک سرمایه - شهرداری تبریز1396/09/0817:30تهرانخانه والیبال
56 شمس - سارویه ساری1396/09/0816:00شهریارسالن فدراسیون والیبال
57 کاله مازندران - شهرداری ورامین1396/09/0815:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
58 ایرانیان گنبد - رعد پدافند کاشان1396/09/0816:00گنبدسالن المپیک
59 شهرداری ارومیه - پیکان تهران1396/09/0816:00ارومیهسالن غدیر
60 خاتم اردکان - سایپا تهران1396/09/0816:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
61 پیکان تهران - کاله مازندران1396/09/1515:00تهرانخانه والیبال
62 سایپا تهران - شهرداری ارومیه1396/09/1517:30تهرانخانه والیبال
63 سارویه ساری - بانک سرمایه1396/09/1517:30ساریسالن شهید سید رسول حسینی
64 شهرداری تبریز - شهرداری ورامین1396/09/1516:00تبریزسالن شهید اقدمی
65 رعد پدافند کاشان - شمس1396/09/1516:00کاشانسالن هفت مهر
66 خاتم اردکان - ایرانیان گنبد1396/09/1516:00اردکانسالن آیت الله خاتمی

نتایج لیگ برتر مردان ایران 1396

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/07/16بانک سرمایه - شهرداری ورامین3 - 075 - 45
021396/07/16پیکان تهران - شهرداری تبریز2 - 3101 - 104
031396/07/16سارویه ساری - رعد پدافند کاشان3 - 189 - 88
041396/07/16شمس - خاتم اردکان2 - 399 - 112
051396/07/16کاله مازندران - سایپا تهران0 - 365 - 75
061396/07/16ایرانیان گنبد - شهرداری ارومیه3 - 194 - 84
071396/07/19سایپا تهران - شهرداری تبریز0 - 371 - 78
081396/07/19رعد پدافند کاشان - بانک سرمایه0 - 340 - 75
091396/07/19شهرداری ورامین - پیکان تهران3 - 1107 - 96
101396/07/19خاتم اردکان - سارویه ساری3 - 199 - 96
111396/07/19شهرداری ارومیه - شمس2 - 3116 - 103

رده بندی لیگ برتر مردان ایران 1396

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1بانک سرمایه
202
6
60MAX
2شهرداری تبریز
202
5
623.00
3خاتم اردکان
202
5
632.00
4ایرانیان گنبد
101
3
313.00
5سایپا تهران
112
3
331.00
6سارویه ساری
112
3
441.00
7شمس
112
3
551.00
8شهرداری ورامین
112
3
340.75
9شهرداری ارومیه
022
1
360.50
10پیکان تهران
022
1
360.50
11رعد پدافند کاشان
022
0
160.16
12کاله مازندران
011
0
030.00

اخبار مرتبط