لیگ برتر ایران | 1397 | مردان

داخلیمردانبزرگسال

برنامه لیگ برتر والیبال سال 97

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 خاتم اردکان - شهرداری ورامین97/7/2516:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
2 فولاد سیرجان ایرانیان - دورنا ارومیه97/7/2516:00سیرجانگل گهر سیرجان
3 کاله مازندران - پیام مشهد97/7/2516:00آملپیامبر اعظم آمل
4 سایپا تهران - عقاب نهاجا97/7/2516:00تهرانخانه والیبال تهران
5 شهرداری ارومیه - پیکان تهران97/7/2516:00ارومیهغدیر ارومیه
6 شهرداری گنبد - شهروند اراک97/7/2516:30گنبدالمپیک گنبد
7 دورنا ارومیه - خاتم اردکان97/8/216:00ارومیهغدیر ارومیه
8 پیام مشهد - شهرداری ورامین97/8/216:30مشهدمهران مشهد
9 فولاد سیرجان ایرانیان - سایپا تهران97/8/215:30سیرجانگل گهر سیرجان
10 شهرداری تبریز - کاله مازندران97/8/216:00تبریزشهید اقدمی تبریز
11 پیکان تهران - عقاب نهاجا97/8/216:00تهرانخانه والیبال تهران
12 شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه97/8/216:30گنبدالمپیک گنبد
13 خاتم اردکان - پیام مشهد97/8/616:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
14 دورنا ارومیه - سایپا تهران97/8/616:00ارومیهغدیر ارومیه
15 پیکان تهران - فولاد سیرجان ایرانیان97/8/616:00تهرانخانه والیبال تهران
16 شهرداری ورامین - شهرداری تبریز97/8/616:30ورامینشهید گل عباسی ورامین
17 شهروند اراک - کاله مازندران97/8/616:00اراکشهیدان ثامنی اراک
18 عقاب نهاجا - شهرداری گنبد97/8/616:00تهراننیرو هوایی تهران
19 سایپا تهران - خاتم اردکان97/8/916:00تهرانخانه والیبال تهران
20 پیام مشهد - شهرداری تبریز97/8/916:00مشهدمهران مشهد
21 دورنا ارومیه - پیکان تهران97/8/916:00ارومیهغدیر ارومیه
22 شهرداری ورامین - شهروند اراک97/8/916:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
23 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری گنبد97/8/916:00سیرجانگل گهر سیرجان
24 کاله مازندران - شهرداری ارومیه97/8/916:00آملپیامبر اعظم آمل
25 شهرداری تبریز - خاتم اردکان97/8/1316:00تبریزشهید اقدمی تبریز
26 سایپا تهران - پیکان تهران97/8/1316:00تهرانخانه والیبال تهران
27 پیام مشهد - شهروند اراک97/8/1316:00مشهدمهران مشهد
28 شهرداری گنبد - دورنا ارومیه97/8/1316:00گنبدالمپیک گنبد
29 شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین97/8/1316:00ارومیهغدیر ارومیه
30 عقاب نهاجا - کاله مازندران97/8/1316:00تهراننیرو هوایی تهران
31 خاتم اردکان - پیکان تهران97/8/1816:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
32 شهروند اراک - شهرداری تبریز97/8/1816:00اراکشهیدان ثامنی اراک
33 سایپا تهران - شهرداری گنبد97/8/1816:00تهرانخانه والیبال تهران
34 شهرداری ارومیه - پیام مشهد97/8/1816:00ارومیهغدیر ارومیه
35 شهرداری ورامین - عقاب نهاجا97/8/1816:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
36 کاله مازندران - فولاد سیرجان ایرانیان97/8/1816:00آملپیامبر اعظم آمل
37 شهروند اراک - خاتم اردکان97/8/2316:00اراکشهیدان ثامنی اراک
38 پیکان تهران - شهرداری گنبد97/8/2316:00تهرانخانه والیبال تهران
39 عقاب نهاجا - پیام مشهد97/8/2316:00تهراننیرو هوایی تهران
40 شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه97/8/2316:00تبریزشهید اقدمی تبریز
41 دورنا ارومیه - کاله مازندران97/8/2316:00ارومیهغدیر ارومیه
42 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ورامین97/8/2316:00سیرجانگل گهر سیرجان
43 خاتم اردکان - شهرداری گنبد97/8/2716:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
44 شهرداری ارومیه - شهروند اراک97/8/2716:00ارومیهغدیر ارومیه
45 عقاب نهاجا - شهرداری تبریز97/8/2716:00تهراننیرو هوایی تهران
46 کاله مازندران - سایپا تهران97/8/2716:00آملپیامبر اعظم آمل
47 پیام مشهد - فولاد سیرجان ایرانیان97/8/2716:00مشهدمهران مشهد
48 شهرداری ورامین - دورنا ارومیه97/8/2716:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
49 خاتم اردکان - شهرداری ارومیه97/8/3016:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
50 شهروند اراک - عقاب نهاجا97/8/3016:00اراکشهیدان ثامنی اراک
51 پیکان تهران - کاله مازندران97/8/3016:00تهرانخانه والیبال تهران
52 شهرداری ورامین - سایپا تهران97/8/3016:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
53 شهرداری تبریز - فولاد سیرجان ایرانیان97/8/3016:00تبریزشهید اقدمی تبریز
54 دورنا ارومیه - پیام مشهد97/8/3016:00ارومیهغدیر ارومیه
55 شهرداری ارومیه - عقاب نهاجا97/9/716:00ارومیهغدیر ارومیه
56 شهرداری گنبد - کاله مازندران97/9/916:00گنبدالمپیک گنبد
57 فولاد سیرجان ایرانیان - شهروند اراک97/9/716:00سیرجانگل گهر سیرجان
58 پیکان تهران - شهرداری ورامین97/9/716:00تهرانخانه والیبال تهران
59 شهرداری تبریز - دورنا ارومیه97/9/716:00تبریزشهید اقدمی تبریز
60 پیام مشهد - سایپا تهران97/9/716:00مشهدمهران مشهد
61 عقاب نهاجا - خاتم اردکان97/9/1616:00تهراننیرو هوایی تهران
62 سایپا تهران - شهرداری تبریز97/9/1416:00تهرانخانه والیبال تهران
63 شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان ایرانیان97/9/1416:00ارومیهغدیر ارومیه
64 شهروند اراک - دورنا ارومیه97/9/1416:00اراکشهیدان ثامنی اراک
65 پیام مشهد - پیکان تهران97/9/1416:30مشهدمهران مشهد
66 شهرداری ورامین - شهرداری گنبد97/9/14-ورامینشهید گل عباسی ورامین
67 کاله مازندران - خاتم اردکان97/9/2116:00آملپیامبر اعظم آمل
68 فولاد سیرجان ایرانیان - عقاب نهاجا97/9/2116:00سیرجانگل گهر سیرجان
69 دورنا ارومیه - شهرداری ارومیه97/9/2116:00ارومیهغدیر ارومیه
70 شهرداری گنبد - پیام مشهد97/9/2116:00گنبدالمپیک گنبد
71 شهروند اراک - سایپا تهران97/9/2116:00اراکشهیدان ثامنی اراک
72 پیکان تهران - شهرداری تبریز97/9/2116:00تهرانخانه والیبال تهران
73 خاتم اردکان - فولاد سیرجان ایرانیان97/9/2516:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
74 کاله مازندران - شهرداری ورامین97/9/2516:00آملپیامبر اعظم آمل
75 عقاب نهاجا - دورنا ارومیه97/9/2516:00تهراننیرو هوایی تهران
76 پیکان تهران - شهروند اراک97/9/2516:00تهرانخانه والیبال تهران
77 شهرداری ارومیه - سایپا تهران97/9/2516:00ارومیهغدیر ارومیه
78 شهرداری تبریز - شهرداری گنبد97/9/2516:00تبریزشهید اقدمی تبریز

نتایج لیگ برتر والیبال سال 97

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
197/7/25خاتم اردکان - شهرداری ورامین1 - 387 - 95
297/7/25فولاد سیرجان ایرانیان - دورنا ارومیه3 - 075 - 59
397/7/25کاله مازندران - پیام مشهد3 - 195 - 81
497/7/25سایپا تهران - عقاب نهاجا3 - 195 - 86
597/7/25شهرداری ارومیه - پیکان تهران0 - 361 - 75
697/7/25شهرداری گنبد - شهروند اراک3 - 1102 - 90
797/8/2دورنا ارومیه - خاتم اردکان1 - 390 - 100
897/8/2پیام مشهد - شهرداری ورامین3 - 2126 - 125
997/8/2فولاد سیرجان ایرانیان - سایپا تهران3 - 2112 - 102
1097/8/2شهرداری تبریز - کاله مازندران2 - 3118 - 123
1197/8/2پیکان تهران - عقاب نهاجا3 - 078 - 59
1297/8/2شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه3 - 075 - 50
1397/8/6خاتم اردکان - پیام مشهد3 - 075 - 62
1497/8/6دورنا ارومیه - سایپا تهران0 - 360 - 75
1597/8/6پیکان تهران - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 075 - 64
1697/8/6شهرداری ورامین - شهرداری تبریز3 - 199 - 88
1797/8/6شهروند اراک - کاله مازندران3 - 075 - 58
1897/8/6عقاب نهاجا - شهرداری گنبد3 - 2113 - 106
1997/8/9سایپا تهران - خاتم اردکان0 - 359 - 75
2097/8/9پیام مشهد - شهرداری تبریز3 - 2105 - 103
2197/8/9دورنا ارومیه - پیکان تهران1 - 378 - 98
2297/8/9شهرداری ورامین - شهروند اراک3 - 075 - 47
2397/8/9فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری گنبد2 - 3108 - 110
2497/8/9کاله مازندران - شهرداری ارومیه3 - 2115 - 103
2597/8/13شهرداری تبریز - خاتم اردکان0 - 360 - 75
2697/8/13سایپا تهران - پیکان تهران3 - 078 - 62
2797/8/13پیام مشهد - شهروند اراک3 - 2112 - 93
2897/8/13شهرداری گنبد - دورنا ارومیه3 - 2106 - 96
2997/8/13شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین0 - 356 - 75
3097/8/13عقاب نهاجا - کاله مازندران3 - 2107 - 107
3197/8/18خاتم اردکان - پیکان تهران1 - 385 - 94
3297/8/18شهروند اراک - شهرداری تبریز3 - 077 - 66
3397/8/18سایپا تهران - شهرداری گنبد1 - 392 - 97
3497/8/18شهرداری ارومیه - پیام مشهد2 - 3105 - 105
3597/8/18شهرداری ورامین - عقاب نهاجا3 - 075 - 53
3697/8/18کاله مازندران - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 2105 - 94
3797/8/23شهروند اراک - خاتم اردکان3 - 2105 - 104
3897/8/23پیکان تهران - شهرداری گنبد2 - 3103 - 102
3997/8/23عقاب نهاجا - پیام مشهد0 - 363 - 75
4097/8/23شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه3 - 075 - 60
4197/8/23دورنا ارومیه - کاله مازندران0 - 358 - 75
4297/8/23فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ورامین0 - 360 - 76
4397/8/27خاتم اردکان - شهرداری گنبد3 - 2110 - 97
4497/8/27شهرداری ارومیه - شهروند اراک2 - 3115 - 115
4597/8/27عقاب نهاجا - شهرداری تبریز1 - 386 - 97
4697/8/27کاله مازندران - سایپا تهران1 - 384 - 88
4797/8/27پیام مشهد - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 075 - 64
4897/8/27شهرداری ورامین - دورنا ارومیه3 - 075 - 49
4997/8/30خاتم اردکان - شهرداری ارومیه3 - 198 - 85
5097/8/30شهروند اراک - عقاب نهاجا3 - 081 - 71
5197/8/30پیکان تهران - کاله مازندران3 - 193 - 85
5297/8/30شهرداری ورامین - سایپا تهران3 - 197 - 85
5397/8/30شهرداری تبریز - فولاد سیرجان ایرانیان0 - 367 - 76
5497/8/30دورنا ارومیه - پیام مشهد0 - 372 - 80
5597/9/7شهرداری ارومیه - عقاب نهاجا3 - 195 - 95
5697/9/9شهرداری گنبد - کاله مازندران0 - 359 - 75
5797/9/7فولاد سیرجان ایرانیان - شهروند اراک3 - 1103 - 97
5897/9/7پیکان تهران - شهرداری ورامین3 - 189 - 87
5997/9/7شهرداری تبریز - دورنا ارومیه3 - 2109 - 102
6097/9/7پیام مشهد - سایپا تهران3 - 2113 - 112
6197/9/16عقاب نهاجا - خاتم اردکان1 - 392 - 98
6297/9/14سایپا تهران - شهرداری تبریز3 - 1108 - 99
6397/9/14شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان ایرانیان1 - 384 - 91
6497/9/14شهروند اراک - دورنا ارومیه3 - 196 - 90
6597/9/14پیام مشهد - پیکان تهران2 - 3107 - 113
6697/9/14شهرداری ورامین - شهرداری گنبد3 - 198 - 85
6797/9/21کاله مازندران - خاتم اردکان1 - 387 - 92
6897/9/21فولاد سیرجان ایرانیان - عقاب نهاجا3 - 2101 - 97
6997/9/21دورنا ارومیه - شهرداری ارومیه2 - 3112 - 111
7097/9/21شهرداری گنبد - پیام مشهد3 - 195 - 82
7197/9/21شهروند اراک - سایپا تهران3 - 1100 - 92
7297/9/21پیکان تهران - شهرداری تبریز1 - 394 - 93
7397/9/25خاتم اردکان - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 2110 - 97
7497/9/25کاله مازندران - شهرداری ورامین2 - 3102 - 113
7597/9/25عقاب نهاجا - دورنا ارومیه3 - 075 - 54
7697/9/25پیکان تهران - شهروند اراک3 - 1100 - 77
7797/9/25شهرداری ارومیه - سایپا تهران0 - 356 - 75
7897/9/25شهرداری تبریز - شهرداری گنبد3 - 2113 - 104

رده بندی لیگ برتر والیبال سال 97

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1شهرداری ورامین
10212
30
33122.75
2پیکان تهران
9312
27
30161.87
3خاتم اردکان
9312
26
31171.82
4پیام مشهد
8412
20
28221.27
5شهرداری گنبد
7512
21
28241.16
6شهروند اراک
7512
20
26211.23
7سایپا تهران
6612
20
25211.19
8فولاد سیرجان ایرانیان
6612
19
24241.00
9کاله مازندران
6612
17
25251.00
10شهرداری تبریز
5712
15
21270.77
11عقاب نهاجا
3912
8
15310.48
12شهرداری ارومیه
21012
8
14330.42
13دورنا ارومیه
01212
3
9360.25

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1شهرداری تبریز
2شهروند اراک
3شهرداری ارومیه
4عقاب نهاجا
5فولاد سیرجان ایرانیان
6دورنا ارومیه
7سایپا تهران
8پیکان تهران
9شهرداری گنبد
10خاتم اردکان
11کاله مازندران
12شهرداری ورامین
13پیام مشهد

اخبار مرتبط