لیگ برتر بانوان | 1396 |

داخلیزنانبزرگسالایران1396

برنامه لیگ برتر بانوان

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 شهرداری تبریز - ذوب آهن اصفهان1396/09/1615:00تبریزسالن ملت
02 پیکان تهران - آبنونس تهران1396/09/1614:00تهرانسالن خانه والیبال
03 بهنمیر مازندران - نماینده تهران1396/09/1615:00مازندرانسالن مجد آرا
04 شهرداری تبریز - پیکان تهران1396/09/2315:00تبریزسالن شهید اقدمی
05 نماینده تهران - ذوب آهن اصفهان1396/09/2315:00تهرانسالن خانه والیبال
06 آبنونس تهران - سالوت تهران1396/09/2317:00تهرانسالن خانه والیبال
07 نماینده تهران - شهرداری تبریز1396/09/3011:00تهرانسالن خانه والیبال
08 سالوت تهران - پیکان تهران1396/09/3013:00تهرانسالن خانه والیبال
09 بهنمیر مازندران - آبنونس تهران1396/09/3015:00مازندرانسالن مجد آرا
10 شهرداری تبریز - سالوت تهران1396/10/0715:00تبریزسالن شهید اقدمی
11 پیکان تهران - بهنمیر مازندران1396/10/0716:00تهرانسالن خانه والیبال
12 ذوب آهن اصفهان - آبنونس تهران1396/10/0714:00اصفهانسالن ملت
13 پیکان تهران - ذوب آهن اصفهان1396/10/1414:00تهرانسالن خانه والیبال
14 سالوت تهران - بهنمیر مازندران1396/10/1416:00تهرانسالن خانه والیبال
15 آبنونس تهران - نماینده تهران1396/10/1418:00تهرانسالن خانه والیبال
16 بهنمیر مازندران - شهرداری تبریز1396/10/2115:00مازندرانسالن مجد آرا
17 ذوب آهن اصفهان - سالوت تهران1396/10/2115:00اصفهانسالن ملت
18 نماینده تهران - پیکان تهران1396/10/2117:00تهرانسالن خانه والیبال
19 آبنونس تهران - شهرداری تبریز1396/11/0517:00تهرانسالن خانه والیبال
20 ذوب آهن اصفهان - بهنمیر مازندران1396/10/2815:00اصفهانسالن ملت
21 سالوت تهران - نماینده تهران1396/10/2817:00تهرانسالن خانه والیبال
22 ذوب آهن اصفهان - شهرداری تبریز1396/11/1215:00اصفهانسالن ملت
23 آبنونس تهران - پیکان تهران1396/11/1316:00تهرانسالن خانه والیبال
24 نماینده تهران - بهنمیر مازندران1396/11/1318:00تهرانسالن خانه والیبال
25 پیکان تهران - شهرداری تبریز1396/11/1915:00تهرانسالن خانه والیبال
26 ذوب آهن اصفهان - نماینده تهران1396/11/1915:00اصفهانسالن ملت
27 سالوت تهران - آبنونس تهران1396/11/1917:00تهرانسالن خانه والیبال
28 شهرداری تبریز - نماینده تهران1396/11/2615:00تبریزسالن شهید اقدمی
29 پیکان تهران - سالوت تهران1396/11/2617:00تهرانسالن خانه والیبال
30 آبنونس تهران - بهنمیر مازندران1396/11/2615:00تهرانسالن خانه والیبال
31 سالوت تهران - شهرداری تبریز1396/12/0315:00تهرانسالن خانه والیبال
32 بهنمیر مازندران - پیکان تهران1396/12/0316:00مازندرانسالن مجد آرا
33 آبنونس تهران - ذوب آهن اصفهان1396/12/0317:00تهرانسالن خانه والیبال
34 ذوب آهن اصفهان - پیکان تهران1396/12/1015:00اصفهانسالن ملت
35 بهنمیر مازندران - سالوت تهران1396/12/1015:00مازندرانسالن مجد آرا
36 نماینده تهران - آبنونس تهران1396/12/1017:00تهرانسالن خانه والیبال
37 شهرداری تبریز - بهنمیر مازندران1396/12/1714:00تبریزسالن شهید اقدمی
38 سالوت تهران - ذوب آهن اصفهان1396/12/1716:00تهرانسالن خانه والیبال
39 پیکان تهران - نماینده تهران1396/12/1717:00تهرانسالن خانه والیبال
40 بهنمیر مازندران - ذوب آهن اصفهان1396/12/2315:00مازندرانسالن مجد آرا
41 شهرداری تبریز - آبنونس تهران1396/12/2415:00تبریزسالن شهید اقدمی
42 نماینده تهران - سالوت تهران1396/12/2417:00تهرانسالن خانه والیبال

نتایج لیگ برتر بانوان

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/09/16شهرداری تبریز - ذوب آهن اصفهان0 - 337 - 75
021396/09/16پیکان تهران - آبنونس تهران3 - 075 - 48
031396/09/16بهنمیر مازندران - نماینده تهران3 - 075 - 53
041396/09/23شهرداری تبریز - پیکان تهران0 - 346 - 75
051396/09/23نماینده تهران - ذوب آهن اصفهان0 - 349 - 75
061396/09/23آبنونس تهران - سالوت تهران0 - 351 - 75
071396/09/30نماینده تهران - شهرداری تبریز3 - 076 - 57
081396/09/30سالوت تهران - پیکان تهران0 - 341 - 75
091396/09/30بهنمیر مازندران - آبنونس تهران3 - 075 - 46
101396/10/07شهرداری تبریز - سالوت تهران0 - 351 - 75
111396/10/07پیکان تهران - بهنمیر مازندران3 - 075 - 57
121396/10/07ذوب آهن اصفهان - آبنونس تهران3 - 076 - 56
131396/10/14پیکان تهران - ذوب آهن اصفهان2 - 3111 - 99
141396/10/14سالوت تهران - بهنمیر مازندران0 - 358 - 76
151396/10/14آبنونس تهران - نماینده تهران1 - 385 - 100
161396/10/21بهنمیر مازندران - شهرداری تبریز3 - 075 - 36
171396/10/21ذوب آهن اصفهان - سالوت تهران3 - 075 - 50
181396/10/21نماینده تهران - پیکان تهران0 - 356 - 75
191396/11/05آبنونس تهران - شهرداری تبریز3 - 075 - 51
201396/10/28ذوب آهن اصفهان - بهنمیر مازندران3 - 075 - 47
211396/10/28سالوت تهران - نماینده تهران2 - 3102 - 94
221396/11/12ذوب آهن اصفهان - شهرداری تبریز3 - 075 - 34
231396/11/13آبنونس تهران - پیکان تهران0 - 349 - 75
241396/11/13نماینده تهران - بهنمیر مازندران2 - 3102 - 105
251396/11/19پیکان تهران - شهرداری تبریز3 - 075 - 35
261396/11/19ذوب آهن اصفهان - نماینده تهران3 - 075 - 45
271396/11/19سالوت تهران - آبنونس تهران1 - 392 - 97
281396/11/26شهرداری تبریز - نماینده تهران0 - 350 - 75
291396/11/26پیکان تهران - سالوت تهران3 - 075 - 37
301396/11/26آبنونس تهران - بهنمیر مازندران1 - 382 - 99

رده بندی لیگ برتر بانوان

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1پیکان تهران
819
25
2638.66
2ذوب آهن اصفهان
808
23
24212.00
3بهنمیر مازندران
628
17
1892.00
4نماینده تهران
459
12
14180.77
5سالوت تهران
268
7
9180.50
6آبنونس تهران
279
6
8220.36
7شهرداری تبریز
099
0
0270.00

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1شهرداری تبریز
2آبنونس تهران
3پیکان تهران
4بهنمیر مازندران
5کن تهران
6نماینده تهران
7سالوت تهران
8ذوب آهن اصفهان

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط