لیگ دسته اول | 1396 | مردان

داخلیمردانبزرگسالایران1396

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 شهرداری جوان ارومیه - شهرداری قزوین1396/08/1016:00ارومیه-
02 مقاومت مهاباد - ملوان تهران1396/09/0416:00تهران-
03 راه یاب ملل مریوان - کاله جوان1396/08/1016:00مریوان-
04 بیمه رازی نور - توپکاه بابلسر1396/08/1016:00نور-
09 ملوان تهران - شهرداری جوان ارومیه1396/08/1616:00تهران-
10 شهرداری قزوین - راه یاب ملل مریوان1396/08/1616:00قزوین-
11 توپکاه بابلسر - مقاومت مهاباد1396/08/1616:00تهران-
12 کاله جوان - بیمه رازی نور1396/08/1618:00آمل-
17 شهرداری جوان ارومیه - راه یاب ملل مریوان1396/08/2416:00ارومیه-
18 توپکاه بابلسر - ملوان تهران1396/08/2416:00بابلسر-
19 بیمه رازی نور - شهرداری قزوین1396/08/2416:00نور-
20 مقاومت مهاباد - کاله جوان1396/08/2416:00مهاباد-
25 شهرداری جوان ارومیه - توپکاه بابلسر1396/09/0118:00ارومیه-
26 راه یاب ملل مریوان - بیمه رازی نور1396/09/0116:00مریوان-
27 ملوان تهران - کاله جوان1396/09/0116:00تهران-
28 شهرداری قزوین - مقاومت مهاباد1396/09/0116:00قزوین-
33 بیمه رازی نور - شهرداری جوان ارومیه1396/09/0816:00نور-
34 کاله جوان - توپکاه بابلسر1396/09/0818:00آمل-
35 راه یاب ملل مریوان - مقاومت مهاباد1396/09/0816:00مریوان-
36 شهرداری قزوین - ملوان تهران1396/09/0816:00قزوین-
41 کاله جوان - شهرداری جوان ارومیه1396/09/1216:00آمل-
42 مقاومت مهاباد - بیمه رازی نور1396/09/1216:00مهاباد-
43 توپکاه بابلسر - شهرداری قزوین1396/09/1216:00بابلسر-
44 ملوان تهران - راه یاب ملل مریوان1396/09/1216:00تهران-
49 شهرداری جوان ارومیه - مقاومت مهاباد1396/09/1518:00ارومیه-
50 شهرداری قزوین - کاله جوان1396/09/1516:00قزوین-
51 بیمه رازی نور - ملوان تهران1396/09/1516:00نور-
52 توپکاه بابلسر - راه یاب ملل مریوان1396/09/1516:00تهران-
57 شهرداری قزوین - شهرداری جوان ارومیه1396/09/2915:00قزوین-
58 مقاومت مهاباد - ملوان تهران1396/09/2915:00مهاباد-
59 کاله جوان - راه یاب ملل مریوان1396/09/2915:00آمل-
60 توپکاه بابلسر - بیمه رازی نور1396/09/2915:00بابلسر-
65 شهرداری جوان ارومیه - ملوان تهران1396/10/0615:00ارومیه-
66 راه یاب ملل مریوان - شهرداری قزوین1396/10/0615:00مریوان-
67 مقاومت مهاباد - توپکاه بابلسر1396/10/0615:00مهاباد-
68 بیمه رازی نور - کاله جوان1396/10/0615:00نور-
73 ملوان تهران - توپکاه بابلسر1396/10/1015تهران-
75 راه یاب ملل مریوان - شهرداری جوان ارومیه1396/10/1015:00مریوان-
76 شهرداری قزوین - بیمه رازی نور1396/10/1015:00قزوین-
77 کاله جوان - مقاومت مهاباد1396/10/1015:00تهران-
81 توپکاه بابلسر - شهرداری جوان ارومیه1396/10/1315:00بابلسر-
82 بیمه رازی نور - راه یاب ملل مریوان1396/10/1315:00نور-
83 کاله جوان - ملوان تهران1396/10/1315:00آمل-
84 مقاومت مهاباد - شهرداری قزوین1396/10/1315:00مهاباد-
89 شهرداری جوان ارومیه - بیمه رازی نور1396/10/2017:30ارومیه-
90 توپکاه بابلسر - کاله جوان1396/10/2015:00بابلسر-
91 مقاومت مهاباد - راه یاب ملل مریوان1396/10/2015:00مهاباد-
92 لاستیک بارز کرمان - کریمه قم1396/10/2015:00کرمان-
97 شهرداری جوان ارومیه - کاله جوان1396/10/2415:00ارومیه-
98 بیمه رازی نور - مقاومت مهاباد1396/10/2415:00نور-
99 شهرداری قزوین - توپکاه بابلسر1396/10/2415:00قزوین-
100 راه یاب ملل مریوان - ملوان تهران1396/10/2415:00مریوان-
105 مقاومت مهاباد - شهرداری جوان ارومیه1396/10/2715:00مهاباد-
106 کاله جوان - شهرداری قزوین1396/10/2715:00آمل-
107 ملوان تهران - بیمه رازی نور1396/10/2715:00تهران-
108 راه یاب ملل مریوان - توپکاه بابلسر1396/10/2715:00مریوان-

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/08/10شهرداری جوان ارومیه - شهرداری قزوین3 - 2112 - 92
031396/08/10راه یاب ملل مریوان - کاله جوان3 - 2104 - 102
041396/08/10بیمه رازی نور - توپکاه بابلسر1 - 386 - 99
091396/08/16ملوان تهران - شهرداری جوان ارومیه1 - 373 - 95
101396/08/16شهرداری قزوین - راه یاب ملل مریوان3 - 2111 - 107
111396/08/16توپکاه بابلسر - مقاومت مهاباد3 - 2102 - 92
121396/08/16کاله جوان - بیمه رازی نور3 - 075 - 65
171396/08/24شهرداری جوان ارومیه - راه یاب ملل مریوان3 - 2112 - 107
181396/08/24توپکاه بابلسر - ملوان تهران3 - 076 - 65
191396/08/24بیمه رازی نور - شهرداری قزوین0 - 352 - 75
201396/08/24مقاومت مهاباد - کاله جوان1 - 392 - 101
251396/09/01شهرداری جوان ارومیه - توپکاه بابلسر3 - 2111 - 98
261396/09/01راه یاب ملل مریوان - بیمه رازی نور3 - 075 - 52
271396/09/01ملوان تهران - کاله جوان1 - 386 - 96
281396/09/01شهرداری قزوین - مقاومت مهاباد3 - 079 - 63

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1شهرداری جوان ارومیه
404
9
1271.71
2کاله جوان
314
10
1152.20
3شهرداری قزوین
314
9
1152.20
4توپکاه بابلسر
314
9
1161.83
5راه یاب ملل مریوان
224
7
1081.25
6مقاومت مهاباد
033
1
390.33
7ملوان تهران
033
0
290.22
8بیمه رازی نور
044
0
1120.08
9لاستیک بارز کرمان
000
0
000.00
10کریمه قم
000
0
000.00

برنامه گروه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- گل گهر سیرجان - کریمه قم1396/10/2415:00تهران-
05 صنایع اردکان - لاستیک بارز کرمان1396/08/1016:00سیرجان-
06 گل گهر سیرجان - پالایش نفت آبادان1396/08/1016:00سیرجان-
07 موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش - عقاب تهران1396/08/1016:00تهران-
08 کریمه قم - شهروند اراک1396/08/1016:00قم-
13 لاستیک بارز کرمان - پالایش نفت آبادان1396/08/1616:00کرمان-
14 صنایع اردکان - موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش1396/08/1616:00اردکان-
15 شهروند اراک - گل گهر سیرجان1396/08/1616:00اراک-
16 عقاب تهران - کریمه قم1396/08/1616:00تهران-
21 موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش - لاستیک بارز کرمان1396/08/2416:00تهران-
22 پالایش نفت آبادان - شهروند اراک1396/08/2416:00آبادان-
23 کریمه قم - صنایع اردکان1396/08/2416:00قم-
24 گل گهر سیرجان - عقاب تهران1396/08/2416:00سیرجان-
29 لاستیک بارز کرمان - شهروند اراک1396/09/0116:00کرمان-
30 موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش - کریمه قم1396/09/0116:00تهران-
31 عقاب تهران - پالایش نفت آبادان1396/09/0116:00تهران-
32 صنایع اردکان - گل گهر سیرجان1396/09/0118:00اردکان-
37 کریمه قم - لاستیک بارز کرمان1396/09/0816:00قم-
38 شهروند اراک - عقاب نهاجا1396/09/0816:00اراک-
39 گل گهر سیرجان - موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش1396/09/0816:00سیرجان-
40 پالایش نفت آبادان - صنایع اردکان1396/09/0816:00آبادان-
45 عقاب نهاجا - لاستیک بارز کرمان1396/09/1216:00تهران-
46 کریمه قم - گل گهر سیرجان1396/09/1216:00قم-
47 صنایع اردکان - شهروند اراک1396/09/1216:00اردکان-
48 موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش - پالایش نفت آبادان1396/09/1216:00تهران-
53 لاستیک بارز کرمان - گل گهر سیرجان1396/09/1516:00کرمان-
54 عقاب نهاجا - صنایع اردکان1396/09/1516:00تهران-
55 پالایش نفت آبادان - کریمه قم1396/09/1516:00آبادان-
56 شهروند اراک - موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش1396/09/1516:00اراک-
61 لاستیک بارز کرمان - صنایع اردکان1396/09/2915:00کرمان-
62 پالایش نفت آبادان - گل گهر سیرجان1396/09/2915:00آبادان-
63 عقاب نهاجا - موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش1396/09/2915:00تهران-
64 شهروند اراک - کریمه قم1396/09/2915:00اراک-
69 پالایش نفت آبادان - لاستیک بارز کرمان1396/10/0615:00آبادان-
70 موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش - صنایع اردکان1396/10/0615:00تهران-
71 گل گهر سیرجان - شهروند اراک1396/10/0615:00سیرجان-
72 کریمه قم - عقاب نهاجا1396/10/0615:00قم-
74 عقاب نهاجا - گل گهر سیرجان1396/10/1015:00کرمان-
77 کاله جوان - مقاومت مهاباد1396/10/1015:00آمل-
79 شهروند اراک - پالایش نفت آبادان1396/10/1015:00تهران-
80 صنایع اردکان - کریمه قم1396/10/1017:30اردکان-
85 شهروند اراک - لاستیک بارز کرمان1396/10/1315:00اراک-
86 کریمه قم - موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش1396/10/1315:00قم-
87 پالایش نفت آبادان - عقاب نهاجا1396/10/1315:00آبادان-
88 گل گهر سیرجان - صنایع اردکان1396/10/1315:00سیرجان-
93 صنایع اردکان - پالایش نفت آبادان1396/10/2015:00اردکان-
94 ملوان تهران - شهرداری قزوین1396/10/2015:00تهران-
95 عقاب نهاجا - شهروند اراک1396/10/2015:00تهران-
96 موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش - گل گهر سیرجان1396/10/2015:00تهران-
101 لاستیک بارز کرمان - عقاب نهاجا1396/10/2415:00کرمان-
103 شهروند اراک - صنایع اردکان1396/10/2415:00اراک-
104 پالایش نفت آبادان - موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش1396/10/2415:00آبادان-
109 گل گهر سیرجان - لاستیک بارز کرمان1396/10/2715:00سیرجان-
110 کریمه قم - پالایش نفت آبادان1396/10/2715:00قم-
111 موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش - شهروند اراک1396/10/2715:00تهران-
112 صنایع اردکان - عقاب نهاجا1396/10/2717:30تهران-

نتایج گروه B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
051396/08/10صنایع اردکان - لاستیک بارز کرمان3 - 1101 - 96
061396/08/10گل گهر سیرجان - پالایش نفت آبادان3 - 196 - 88
071396/08/10موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش - عقاب تهران3 - 2112 - 109
081396/08/10کریمه قم - شهروند اراک1 - 375 - 99
131396/08/16لاستیک بارز کرمان - پالایش نفت آبادان3 - 196 - 87
141396/08/16صنایع اردکان - موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش3 - 187 - 81
151396/08/16شهروند اراک - گل گهر سیرجان0 - 30 - 75
161396/08/16عقاب تهران - کریمه قم3 - 2105 - 102
211396/08/24موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش - لاستیک بارز کرمان1 - 386 - 98
221396/08/24پالایش نفت آبادان - شهروند اراک3 - 2114 - 98
231396/08/24کریمه قم - صنایع اردکان3 - 2102 - 111
241396/08/24گل گهر سیرجان - عقاب تهران3 - 196 - 85
291396/09/01لاستیک بارز کرمان - شهروند اراک1 - 388 - 98
301396/09/01موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش - کریمه قم3 - 197 - 75
311396/09/01عقاب تهران - پالایش نفت آبادان3 - 2106 - 103
321396/09/01صنایع اردکان - گل گهر سیرجان3 - 195 - 88

رده بندی گروه B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1صنایع اردکان
314
10
1161.83
2گل گهر سیرجان
314
9
1052.00
3شهروند اراک
224
7
881.00
4لاستیک بارز کرمان
224
6
881.00
5عقاب تهران
224
5
9100.90
6موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش
224
5
890.88
7پالایش نفت آبادان
134
3
7110.63
8کریمه قم
134
3
7110.63
9شهرداری قزوین
000
0
000.00
10عقاب نهاجا
000
0
000.00
11مقاومت مهاباد
000
0
000.00
12ملوان تهران
000
0
000.00
13کاله جوان
000
0
000.00

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1لاستیک بارز کرمان
2گل گهر سیرجان
3عقاب تهران
4کریمه قم
5شهروند اراک
6موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش
7پالایش نفت آبادان
8صنایع اردکان
9شهرداری جوان ارومیه
10مقاومت مهاباد
11کاله جوان
12بیمه رازی نور
13توپکاه بابلسر
14راه یاب ملل مریوان
15ملوان تهران
16شهرداری قزوین
17عقاب نهاجا

اخبار مرتبط