لیگ دسته یک | 1397 | مردان

داخلیمردانبزرگسالایران1397

برنامه یک

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 میلاد نور رامسر - توپکا بابلسر1397/8/2416:00رامسر-
2 اتحاد نور - شهروند نکا1397/8/2416:00نور-
3 شهروند نکا - ژلانو آق قلا1397/9/1نکا-
4 اتحاد نور - میلاد نور رامسر1397/9/1-نور-
5 توپکا بابلسر - اتحاد نور1397/9/8-بابلسر-
6 ژلانو آق قلا - میلاد نور رامسر1397/9/8-رامسر-
7 میلاد نور رامسر - شهروند نکا1397/9/1516:00رامسر-
8 توپکا بابلسر - ژلانو آق قلا1397/9/1516:00بابلسر-
9 ژلانو آق قلا - اتحاد نور1397/9/2216:00آق قلا-
10 شهروند نکا - توپکا بابلسر1397/9/2216:00نکا-
11 توپکا بابلسر - میلاد نور رامسر1397/10/616:00بابلسر-
12 شهروند نکا - اتحاد نور1397/10/616:00نکا-
13 ژلانو آق قلا - شهروند نکا1397/10/1316:00آق قلا-
14 میلاد نور رامسر - اتحاد نور1397/10/1316:00رامسر-
15 اتحاد نور - توپکا بابلسر1397/10/2016:00نور-
16 میلاد نور رامسر - ژلانو آق قلا1397/10/2016:00رامسر-
17 شهروند نکا - میلاد نور رامسر1397/10/2716:00نکا-
18 ژلانو آق قلا - توپکا بابلسر1397/10/2716:00آق قلا-
19 اتحاد نور - ژلانو آق قلا1397/11/416:00نور-
20 توپکا بابلسر - شهروند نکا1397/11/416:00بابلسر-

نتایج یک

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11397/8/24میلاد نور رامسر - توپکا بابلسر3 - 2105 - 94
21397/8/24اتحاد نور - شهروند نکا2 - 3112 - 115
31397/9/1شهروند نکا - ژلانو آق قلا3 - 1102 - 83
41397/9/1اتحاد نور - میلاد نور رامسر3 - 2108 - 104
51397/9/8توپکا بابلسر - اتحاد نور3 - 075 - 62
61397/9/8ژلانو آق قلا - میلاد نور رامسر3 - 2114 - 110
71397/9/15میلاد نور رامسر - شهروند نکا1 - 382 - 95
81397/9/15توپکا بابلسر - ژلانو آق قلا3 - 2116 - 113
91397/9/22ژلانو آق قلا - اتحاد نور3 - 1100 - 95
101397/9/22شهروند نکا - توپکا بابلسر2 - 3111 - 116

رده بندی یک

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1شهروند نکا
314
9
1171.57
2توپکا بابلسر
314
8
1171.57
3ژلانو آق قلا
224
6
991.00
4میلاد نور رامسر
134
4
8110.72
5اتحاد نور
134
3
6110.54

برنامه دو

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 افق قم - شهرداری کرج1397/8/2416:00قم-
2 مقاومت تهران - شهدای رامسر1397/8/2416:00تهران-
3 شهدای رامسر - ملوان نداجا1397/9/116:00رامسر-
4 مقاومت تهران - افق قم1397/9/116:00تهران-
5 شهرداری کرج - مقاومت تهران1397/9/816:00کرج-
6 ملوان نداجا - افق قم1397/9/816:00تهران-
7 افق قم - شهدای رامسر1397/9/1516:00قم-
8 شهرداری کرج - ملوان نداجا1397/9/1516:00کرج-
9 ملوان نداجا - مقاومت تهران1397/9/2216:00تهران-
10 شهدای رامسر - شهرداری کرج1397/9/2216:00رامسر-
11 شهرداری کرج - افق قم1397/10/616:00کرج-
12 شهدای رامسر - مقاومت تهران1397/10/616:00رامسر-
13 ملوان نداجا - شهدای رامسر1397/10/1316:00تهران-
14 افق قم - مقاومت تهران1397/10/1316:00رامسر-
15 مقاومت تهران - شهرداری کرج1397/10/2016:00تهران-
16 افق قم - ملوان نداجا1397/10/2016:00قم-
17 شهدای رامسر - افق قم1397/10/2716:00رامسر-
18 ملوان نداجا - شهرداری کرج1397/10/2716:00تهران-
19 مقاومت تهران - ملوان نداجا1397/11/416:00تهران-
20 شهرداری کرج - شهدای رامسر1397/11/416:00کرج-

نتایج دو

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11397/8/24افق قم - شهرداری کرج3 - 075 - 53
21397/8/24مقاومت تهران - شهدای رامسر1 - 398 - 98
31397/9/1شهدای رامسر - ملوان نداجا3 - 2110 - 103
41397/9/1مقاومت تهران - افق قم2 - 394 - 105
51397/9/8شهرداری کرج - مقاومت تهران3 - 299 - 112
61397/9/8ملوان نداجا - افق قم3 - 195 - 83
71397/9/15افق قم - شهدای رامسر2 - 3104 - 106
81397/9/15شهرداری کرج - ملوان نداجا2 - 390 - 97
91397/9/22ملوان نداجا - مقاومت تهران0 - 352 - 75
101397/9/22شهدای رامسر - شهرداری کرج3 - 075 - 59

رده بندی دو

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1شهدای رامسر
404
10
1252.40
2افق قم
224
6
981.12
3ملوان نداجا
224
6
890.88
4مقاومت تهران
134
5
890.88
5شهرداری کرج
134
3
5110.45

برنامه سه

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 سپاهان اصفهان - کاشی کاژه کرمانشاه1397/8/2416:00رامسر-
2 راه یاب ملل مریوان - کوردبال مهاباد1397/8/2416:00مریوان-
3 کوردبال مهاباد - شهرداری قزوین1397/9/116:00مهاباد-
4 سپاهان اصفهان - راه یاب ملل مریوان1397/9/116:00اصفهان-
5 شهرداری قزوین - سپاهان اصفهان1397/9/1016:00قزوین-
6 کاشی کاژه کرمانشاه - راه یاب ملل مریوان1397/9/816:00کرمانشاه-
7 کوردبال مهاباد - سپاهان اصفهان1397/9/1516:00مهاباد-
8 شهرداری قزوین - کاشی کاژه کرمانشاه1397/9/1516:00قزوین-
9 راه یاب ملل مریوان - شهرداری قزوین1397/9/2216:00مریوان-
10 کاشی کاژه کرمانشاه - کوردبال مهاباد1397/9/2216:00کرمانشاه-
11 کاشی کاژه کرمانشاه - سپاهان اصفهان1397/10/616:00کرمانشاه-
12 کوردبال مهاباد - راه یاب ملل مریوان1397/10/616:00مهاباد-
13 شهرداری قزوین - کوردبال مهاباد1397/10/1316:00قزوین-
14 راه یاب ملل مریوان - سپاهان اصفهان1397/10/1316:00مریوان-
15 سپاهان اصفهان - شهرداری قزوین1397/10/2016:00اصفهان-
16 راه یاب ملل مریوان - کاشی کاژه کرمانشاه1397/10/2016:00رامسر-
17 سپاهان اصفهان - کوردبال مهاباد1397/10/2716:00اصفهان-
18 کاشی کاژه کرمانشاه - شهرداری قزوین1397/10/2716:00کرمانشاه-
19 شهرداری قزوین - راه یاب ملل مریوان1397/11/416:00قزوین-
20 کوردبال مهاباد - کاشی کاژه کرمانشاه1397/11/416:00مهاباد-

نتایج سه

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11397/8/24سپاهان اصفهان - کاشی کاژه کرمانشاه3 - 075 - 51
21397/8/24راه یاب ملل مریوان - کوردبال مهاباد3 - 195 - 83
31397/9/1کوردبال مهاباد - شهرداری قزوین3 - 2108 - 109
41397/9/1سپاهان اصفهان - راه یاب ملل مریوان0 - 356 - 75
51397/9/10شهرداری قزوین - سپاهان اصفهان0 - 367 - 76
61397/9/8کاشی کاژه کرمانشاه - راه یاب ملل مریوان2 - 3101 - 114
71397/9/15کوردبال مهاباد - سپاهان اصفهان1 - 388 - 94
81397/9/15شهرداری قزوین - کاشی کاژه کرمانشاه3 - 075 - 54
91397/9/22راه یاب ملل مریوان - شهرداری قزوین3 - 198 - 83
101397/9/22کاشی کاژه کرمانشاه - کوردبال مهاباد2 - 393 - 107

رده بندی سه

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1راه یاب ملل مریوان
404
11
1243.00
2سپاهان اصفهان
314
9
942.25
3کوردبال مهاباد
224
4
8100.80
4شهرداری قزوین
134
4
690.66
5کاشی کاژه کرمانشاه
044
2
4120.33

برنامه چهار

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 شهداب یزد - لاستیک بارز کرمان1397/8/2416:00یزد-
2 خاتم جوان اردکان - صنایع اردکان1397/8/2416:00اردکان-
3 مرزداران غیور سیستان و بلوچستان - خاتم جوان اردکان1397/9/116:00زاهدان-
4 صنایع اردکان - شهداب یزد1397/9/116:00اردکان-
5 لاستیک بارز کرمان - صنایع اردکان1397/9/816:00کرمان-
6 شهداب یزد - مرزداران غیور سیستان و بلوچستان1397/9/816:00یزد-
7 خاتم جوان اردکان - شهداب یزد1397/9/1516:00اردکان-
8 مرزداران غیور سیستان و بلوچستان - لاستیک بارز کرمان1397/9/1516:00زاهدان-
9 خاتم جوان اردکان - لاستیک بارز کرمان1397/9/2216:00اردکان-
10 صنایع اردکان - مرزداران غیور سیستان و بلوچستان1397/9/2216:00اردکان-
11 لاستیک بارز کرمان - شهداب یزد1397/10/616:00کرمان-
12 صنایع اردکان - خاتم جوان اردکان1397/10/616:00اردکان-
13 خاتم جوان اردکان - مرزداران غیور سیستان و بلوچستان1397/10/1316:00اردکان-
14 شهداب یزد - صنایع اردکان1397/10/1316:00یزد-
15 صنایع اردکان - لاستیک بارز کرمان1397/10/2016:00اردکان-
16 مرزداران غیور سیستان و بلوچستان - شهداب یزد1397/10/2016:00زاهدان-
17 شهداب یزد - خاتم جوان اردکان1397/10/2716:00یزد-
18 لاستیک بارز کرمان - مرزداران غیور سیستان و بلوچستان1397/10/2716:00کرمان-
19 مرزداران غیور سیستان و بلوچستان - صنایع اردکان1397/11/416:00زاهدان-
20 خاتم جوان اردکان - لاستیک بارز کرمان1397/11/416:00اردکان-

نتایج چهار

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11397/8/24شهداب یزد - لاستیک بارز کرمان3 - 078 - 55
21397/8/24خاتم جوان اردکان - صنایع اردکان2 - 3101 - 113
31397/9/1مرزداران غیور سیستان و بلوچستان - خاتم جوان اردکان2 - 3104 - 100
41397/9/1صنایع اردکان - شهداب یزد3 - 2110 - 100
51397/9/8لاستیک بارز کرمان - صنایع اردکان0 - 358 - 75
61397/9/8شهداب یزد - مرزداران غیور سیستان و بلوچستان3 - 080 - 57
71397/9/15خاتم جوان اردکان - شهداب یزد0 - 355 - 75
81397/9/15مرزداران غیور سیستان و بلوچستان - لاستیک بارز کرمان3 - 196 - 86
91397/9/22خاتم جوان اردکان - لاستیک بارز کرمان3 - 2106 - 96
101397/9/22صنایع اردکان - مرزداران غیور سیستان و بلوچستان1 - 386 - 98

رده بندی چهار

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1شهداب یزد
314
10
1133.66
2صنایع اردکان
314
7
1071.42
3مرزداران غیور سیستان و بلوچستان
224
7
881.00
4خاتم جوان اردکان
224
5
8100.80
5لاستیک بارز کرمان
044
1
3120.25

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1میلاد نور رامسر
2توپکا بابلسر
3اتحاد نور
4شهروند نکا
5ژلانو آق قلا
6افق قم
7شهرداری کرج
8مقاومت تهران
9شهدای رامسر
10ملوان نداجا
11سپاهان اصفهان
12کاشی کاژه کرمانشاه
13راه یاب ملل مریوان
14کوردبال مهاباد
15شهرداری قزوین
16شهداب یزد
17لاستیک بارز کرمان
18خاتم جوان اردکان
19صنایع اردکان
20مرزداران غیور سیستان و بلوچستان

اخبار مرتبط