مسابقات انتخابی قهرمانی زنان جهان | سال 2017 | تایلند

بین المللیزنانبزرگسالتایلند1396

برنامه مسابقات انتخابی قهرمانی زنان جهان - تایلند

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 کره جنوبی - کره شمالی1396/06/2913:00ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
02 تایلند - ایران1396/06/2915:45ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
03 ایران - کره شمالی1396/06/3013:00ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
04 تایلند - ویتنام1396/06/3015:45ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
05 ویتنام - کره شمالی1396/06/3113:00ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
06 کره جنوبی - ایران1396/06/3115:45ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
07 ویتنام - کره جنوبی1396/07/0113:00ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
08 تایلند - کره شمالی1396/07/0115:45ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
09 ویتنام - ایران1396/07/0213:00ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
10 تایلند - کره جنوبی1396/07/0215:45ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم

نتایج مسابقات انتخابی قهرمانی زنان جهان - تایلند

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط