مسابقات قهرمانی مردان جهان | سال 2018 | ایتالیا – بلغارستان

بین المللیمردانبزرگسالایتالیا - بلغارستان

برنامه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- آرژانتین - اسلوونی1397/6/2623:00فلورانسنلسون ماندلا
- آرژانتین - دومینیکن1397/6/2323:00فلورانسنلسون ماندلا
- ایتالیا - آرژانتین1397/6/2423:45فلورانسنلسون ماندلا
- ایتالیا - اسلوونی1397/6/2723:45فلورانسنلسون ماندلا
- ایتالیا - بلژیک1397/6/2223:45فلورانسنلسون ماندلا
- ایتالیا - ژاپن1397/6/1822:00رمفوروایتالیکو
- بلژیک - آرژانتین1397/6/2123:00فلورانسنلسون ماندلا
- بلژیک - اسلوونی1397/6/2419:30فلورانسنلسون ماندلا
- بلژیک - دومینیکن1397/6/2619:30فلورانسنلسون ماندلا
- دومینیکن - اسلوونی1397/6/2119:30فلورانسنلسون ماندلا
- دومینیکن - ایتالیا1397/6/2523:45فلورانسنلسون ماندلا
- دومینیکن - ژاپن1397/6/2219:30فلورانسنلسون ماندلا
- ژاپن - آرژانتین1397/6/2719:30فلورانسنلسون ماندلا
- ژاپن - اسلوونی1397/6/2319:30فلورانسنلسون ماندلا
- ژاپن - بلژیک1397/6/2519:30فلورانسنلسون ماندلا

نتایج A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1397/6/26آرژانتین - اسلوونی3 - 2114 - 102
-1397/6/23آرژانتین - دومینیکن3 - 076 - 54
-1397/6/24ایتالیا - آرژانتین3 - 1100 - 89
-1397/6/22ایتالیا - بلژیک3 - 075 - 53
-1397/6/18ایتالیا - ژاپن3 - 075 - 63
-1397/6/21بلژیک - آرژانتین3 - 197 - 82
-1397/6/24بلژیک - اسلوونی2 - 3105 - 108
-1397/6/26بلژیک - دومینیکن3 - 075 - 48
-1397/6/21دومینیکن - اسلوونی1 - 368 - 97
-1397/6/25دومینیکن - ایتالیا0 - 345 - 75
-1397/6/22دومینیکن - ژاپن0 - 352 - 75
-1397/6/27ژاپن - آرژانتین3 - 2116 - 114
-1397/6/23ژاپن - اسلوونی1 - 378 - 97
-1397/6/25ژاپن - بلژیک1 - 381 - 89

رده بندی A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایتالیا
404
12
12112.00
2بلژیک
325
10
1181.37
3اسلوونی
314
9
1171.57
4آرژانتین
235
6
10110.90
5ژاپن
235
5
8110.72
6دومینیکن
055
0
1150.06

برنامه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- برزیل - فرانسه1397/6/2222:00روسهبولستراد
- برزیل - مصر1397/6/2122:00روسهبولستراد
- برزیل - کانادا1397/6/2622:00روسهبولستراد
- فرانسه - مصر1397/6/2322:00روسهبولستراد
- فرانسه - چین1397/6/2115:30روسهبولستراد
- مصر - هلند1397/6/2618:30روسهبولستراد
- مصر - کانادا1397/6/2218:30روسهبولستراد
- هلند - برزیل1397/6/2422:00روسهبولستراد
- هلند - فرانسه1397/6/2522:00روسهبولستراد
- هلند - کانادا1397/6/2118:30روسهبولستراد
- چین - برزیل1397/6/2718:30روسهبولستراد
- چین - مصر1397/6/2518:30روسهبولستراد
- چین - هلند1397/6/2318:30روسهبولستراد
- کانادا - فرانسه1397/6/2722:00روسهبولستراد
- کانادا - چین1397/6/2418:30روسهبولستراد

نتایج B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1397/6/22برزیل - فرانسه3 - 2109 - 102
-1397/6/21برزیل - مصر3 - 075 - 59
-1397/6/26برزیل - کانادا3 - 194 - 88
-1397/6/23فرانسه - مصر3 - 075 - 61
-1397/6/21فرانسه - چین3 - 075 - 58
-1397/6/26مصر - هلند1 - 380 - 98
-1397/6/22مصر - کانادا0 - 372 - 82
-1397/6/24هلند - برزیل3 - 196 - 86
-1397/6/25هلند - فرانسه3 - 2107 - 107
-1397/6/21هلند - کانادا0 - 356 - 75
-1397/6/27چین - برزیل0 - 360 - 75
-1397/6/25چین - مصر1 - 396 - 96
-1397/6/23چین - هلند1 - 372 - 98
-1397/6/27کانادا - فرانسه1 - 385 - 97
-1397/6/24کانادا - چین3 - 196 - 89

رده بندی B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1برزیل
415
11
1362.16
2هلند
415
11
1281.50
3فرانسه
325
11
1371.85
4کانادا
325
9
1171.57
5مصر
145
3
4130.30
6چین
055
0
3150.20

برنامه C

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- آمریکا - تونس1397/6/2719:30باریپالا فلوریو
- آمریکا - روسیه1397/6/2423:00باریپالا فلوریو
- آمریکا - صربستان1397/6/2123:00باریپالا فلوریو
- استرالیا - آمریکا1397/6/2219:30باریپالا فلوریو
- استرالیا - تونس1397/6/2623:00باریپالا فلوریو
- استرالیا - روسیه1397/6/2119:30باریپالا فلوریو
- استرالیا - کامرون1397/6/2319:30باریپالا فلوریو
- روسیه - تونس1397/6/2323:00باریپالا فلوریو
- روسیه - کامرون1397/6/2619:30باریپالا فلوریو
- صربستان - استرالیا1397/6/2523:00باریپالا فلوریو
- صربستان - تونس1397/6/2419:30باریپالا فلوریو
- صربستان - روسیه1397/6/2723:00باریپالا فلوریو
- کامرون - آمریکا1397/6/2519:30باریپالا فلوریو
- کامرون - تونس1397/6/2116:30باریپالا فلوریو
- کامرون - صربستان1397/6/2223:00باریپالا فلوریو

نتایج C

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1397/6/27آمریکا - تونس2 - 150 - 43
-1397/6/24آمریکا - روسیه3 - 195 - 91
-1397/6/21آمریکا - صربستان3 - 2101 - 94
-1397/6/22استرالیا - آمریکا2 - 3103 - 110
-1397/6/26استرالیا - تونس3 - 191 - 77
-1397/6/21استرالیا - روسیه0 - 357 - 75
-1397/6/23استرالیا - کامرون3 - 196 - 84
-1397/6/23روسیه - تونس3 - 075 - 44
-1397/6/26روسیه - کامرون3 - 080 - 59
-1397/6/25صربستان - استرالیا3 - 196 - 81
-1397/6/24صربستان - تونس3 - 195 - 86
-1397/6/25کامرون - آمریکا0 - 352 - 75
-1397/6/21کامرون - تونس3 - 078 - 67
-1397/6/22کامرون - صربستان0 - 361 - 80

رده بندی C

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1آمریکا
505
10
1462.33
2صربستان
314
10
1152.20
3روسیه
314
9
1033.33
4استرالیا
235
7
9110.81
5کامرون
145
3
4120.33
6تونس
055
0
3140.21

برنامه D

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- ایران - بلغارستان1397/6/2222:10وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
- ایران - لهستان1397/6/2622:00وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
- ایران - پورتوریکو1397/6/2118:30وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
- بلغارستان - فنلاند1397/6/1822:10وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
- بلغارستان - لهستان1397/6/2722:10وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
- بلغارستان - پورتوریکو1397/6/2322:10وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
- فنلاند - ایران1397/6/2718:30وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
- فنلاند - کوبا1397/6/2318:30وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
- لهستان - فنلاند1397/6/2422:00وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
- پورتوریکو - فنلاند1397/6/2518:30وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
- پورتوریکو - لهستان1397/6/2218:30وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
- کوبا - ایران1397/6/2418:30وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
- کوبا - بلغارستان1397/6/2522:10وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
- کوبا - لهستان1397/6/2122:00وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
- کوبا - پورتوریکو1397/6/2618:30وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا

نتایج D

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1397/6/22ایران - بلغارستان3 - 197 - 86
-1397/6/26ایران - لهستان0 - 363 - 75
-1397/6/21ایران - پورتوریکو3 - 075 - 51
-1397/6/18بلغارستان - فنلاند3 - 075 - 62
-1397/6/27بلغارستان - لهستان1 - 384 - 98
-1397/6/23بلغارستان - پورتوریکو3 - 075 - 55
-1397/6/27فنلاند - ایران2 - 3104 - 110
-1397/6/23فنلاند - کوبا3 - 195 - 79
-1397/6/24لهستان - فنلاند3 - 1101 - 79
-1397/6/25پورتوریکو - فنلاند2 - 3106 - 113
-1397/6/22پورتوریکو - لهستان0 - 341 - 75
-1397/6/24کوبا - ایران1 - 384 - 92
-1397/6/25کوبا - بلغارستان0 - 356 - 75
-1397/6/21کوبا - لهستان1 - 376 - 96
-1397/6/26کوبا - پورتوریکو3 - 197 - 78

رده بندی D

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1لهستان
505
15
1535.00
2ایران
415
11
1271.71
3بلغارستان
325
9
1161.83
4فنلاند
235
6
9120.75
5کوبا
145
3
6130.46
6پورتوریکو
055
1
3150.20

اخبار مرتبط