لیگ برتر مردان ایران | سال 95 | جام شهدای منا

داخلیمردانبزرگسالایران1395

برنامه دوره ای

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 پیکان تهران - شهرداری ارومیه1395/07/2815:30تهرانخانه والیبال
02 بانک سرمایه - شهرداری تبریز1395/07/2817:00تهرانخانه والیبال
03 شهرداری اراک - سایپا تهران1395/07/2817:00اراکثامنی
04 کاله مازندران - عمران ساری1395/07/2817:00آملپیامبر اعظم
05 صالحین ورامین - پارسه تهران1395/07/2817:00ورامینشهید گل عباسی
06 خاتم اردکان - هاوش گنبد1395/07/2817:00اردکانآیت اله خاتمی
07 پارسه تهران - هاوش گنبد1395/08/0515:30تهرانخانه والیبال
08 سایپا تهران - صالحین ورامین1395/08/0517:30تهرانخانه والیبال
09 شهرداری ارومیه - بانک سرمایه1395/08/0517:00ارومیه6000 نفری غدیر
10 شهرداری تبریز - شهرداری اراک1395/08/0517:00تبریزشهید اقدمی
11 کاله مازندران - پیکان تهران1395/08/0517:00آملپیامبر اعظم
12 خاتم اردکان - عمران ساری1395/08/0517:00اردکانآیت اله خاتمی
13 بانک سرمایه - شهرداری اراک1395/08/0915:30تهرانخانه والیبال
14 پیکان تهران - خاتم اردکان1395/08/0917:30تهرانخانه والیبال
15 شهرداری ارومیه - کاله مازندران1395/08/0917:00ارومیه6000 نفری غدیر
16 صالحین ورامین - شهرداری تبریز1395/08/0917:00ورامینشهید گل عباسی
17 هاوش گنبد - سایپا تهران1395/08/0917:00گنبدالمپیک
18 عمران ساری - پارسه تهران1395/08/0917:00ساریسید رسول حسینی
19 سایپا تهران - عمران ساری1395/08/1215:30تهرانخانه والیبال
20 پارسه تهران - پیکان تهران1395/08/1217:30تهرانخانه والیبال
21 کاله مازندران - بانک سرمایه1395/08/1216:00آملپیامبر اعظم
22 شهرداری اراک - صالحین ورامین1395/08/1217:00اراکامام خمینی
23 خاتم اردکان - شهرداری ارومیه1395/08/1217:00اردکانآیت اله خاتمی
24 شهرداری تبریز - هاوش گنبد1395/08/1217:00تبریزشهید اقدمی
25 پیکان تهران - سایپا تهران1395/08/1915:30تهرانخانه والیبال
26 بانک سرمایه - صالحین ورامین1395/08/1917:30تهرانخانه والیبال
27 خاتم اردکان - کاله مازندران1395/08/1917:00اردکانآیت اله خاتمی
28 هاوش گنبد - شهرداری اراک1395/08/1917:00گنبدالمپیک
29 شهرداری ارومیه - پارسه تهران1395/08/1917:00ارومیه6000 نفری غدیر
30 عمران ساری - شهرداری تبریز1395/08/1917:00ساریسید رسول حسینی
31 بانک سرمایه - خاتم اردکان1395/08/2315:30تهرانخانه والیبال
32 سایپا تهران - شهرداری ارومیه1395/08/2317:30تهرانخانه والیبال
33 صالحین ورامین - هاوش گنبد1395/08/2317:00ورامینشهید گل عباسی
34 کاله مازندران - پارسه تهران1395/08/2316:00آملپیامبر اعظم
35 شهرداری اراک - عمران ساری1395/08/2317:00اراکامام خمینی
36 شهرداری تبریز - پیکان تهران1395/08/2317:00تبریزشهید اقدمی
37 پارسه تهران - خاتم اردکان1395/08/2615:30تهرانخانه والیبال
38 سایپا تهران - کاله مازندران1395/08/2617:30تهرانخانه والیبال
39 هاوش گنبد - بانک سرمایه1395/08/2617:00گنبدالمپیک
40 عمران ساری - صالحین ورامین1395/08/2617:00ساریسید رسول حسینی
41 شهرداری اراک - پیکان تهران1395/08/2617:00اراکامام خمینی
42 شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه1395/08/2617:00تبریزشهید اقدمی
43 پارسه تهران - بانک سرمایه1395/09/0315:30تهرانخانه والیبال
44 پیکان تهران - صالحین ورامین1395/09/0317:30تهرانخانه والیبال
45 هاوش گنبد - عمران ساری1395/09/0317:00گنبدالمپیک
46 خاتم اردکان - سایپا تهران1395/09/0317:00اردکانآیت اله خاتمی
47 کاله مازندران - شهرداری تبریز1395/09/0317:00آملپیامبر اعظم
48 شهرداری ارومیه - شهرداری اراک1395/09/0317:00ارومیه6000 نفری غدیر
49 پیکان تهران - هاوش گنبد1395/09/1115:30تهرانخانه والیبال
50 سایپا تهران - پارسه تهران1395/09/1117:30تهرانخانه والیبال
51 عمران ساری - بانک سرمایه1395/09/1117:00ساریسید رسول حسینی
52 شهرداری تبریز - خاتم اردکان1395/09/1117:00تبریزشهید اقدمی
53 صالحین ورامین - شهرداری ارومیه1395/09/1117:00ورامینشهید گل عباسی
54 شهرداری اراک - کاله مازندران1395/09/1117:00اراکامام خمینی
55 پارسه تهران - شهرداری تبریز1395/09/1715:30تهرانخانه والیبال
56 سایپا تهران - بانک سرمایه1395/09/1717:30تهرانخانه والیبال
57 عمران ساری - پیکان تهران1395/09/1717:00ساریسید رسول حسینی
58 هاوش گنبد - شهرداری ارومیه1395/09/1717:00گنبدالمپیک
59 شهرداری اراک - خاتم اردکان1395/09/1717:00اراکامام خمینی
60 صالحین ورامین - کاله مازندران1395/09/1717:00ورامینشهید گل عباسی
61 پارسه تهران - شهرداری اراک1395/09/2115:30تهرانخانه والیبال
62 بانک سرمایه - پیکان تهران1395/09/2117:30تهرانخانه والیبال
63 شهرداری تبریز - سایپا تهران1395/09/2117:00تبریزشهید اقدمی
64 شهرداری ارومیه - عمران ساری1395/09/2117:00ارومیه6000 نفری غدیر
65 کاله مازندران - هاوش گنبد1395/09/2117:00آملپیامبر اعظم
66 خاتم اردکان - صالحین ورامین1395/09/2117:00اردکانامام خمینی

نتایج دوره ای

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011395/07/28پیکان تهران - شهرداری ارومیه3 - 199 - 89
021395/07/28بانک سرمایه - شهرداری تبریز3 - 076 - 64
031395/07/28شهرداری اراک - سایپا تهران2 - 398 - 111
041395/07/28کاله مازندران - عمران ساری1 - 384 - 93
051395/07/28صالحین ورامین - پارسه تهران0 - 30 - 75
061395/07/28خاتم اردکان - هاوش گنبد3 - 197 - 85
071395/08/05پارسه تهران - هاوش گنبد3 - 075 - 59
081395/08/05سایپا تهران - صالحین ورامین2 - 3107 - 104
091395/08/05شهرداری ارومیه - بانک سرمایه1 - 383 - 97
101395/08/05شهرداری تبریز - شهرداری اراک3 - 198 - 85
111395/08/05کاله مازندران - پیکان تهران2 - 397 - 106
121395/08/05خاتم اردکان - عمران ساری3 - 2110 - 93
131395/08/09بانک سرمایه - شهرداری اراک3 - 199 - 95
141395/08/09پیکان تهران - خاتم اردکان3 - 199 - 90
151395/08/09شهرداری ارومیه - کاله مازندران3 - 075 - 49
161395/08/09صالحین ورامین - شهرداری تبریز3 - 075 - 63
171395/08/09هاوش گنبد - سایپا تهران1 - 395 - 99
181395/08/09عمران ساری - پارسه تهران3 - 2113 - 112
191395/08/12سایپا تهران - عمران ساری3 - 080 - 63
201395/08/12پارسه تهران - پیکان تهران3 - 198 - 94
211395/08/12کاله مازندران - بانک سرمایه0 - 367 - 75
221395/08/12شهرداری اراک - صالحین ورامین3 - 193 - 90
231395/08/12خاتم اردکان - شهرداری ارومیه1 - 378 - 96
241395/08/12شهرداری تبریز - هاوش گنبد3 - 075 - 61
251395/08/19پیکان تهران - سایپا تهران3 - 2109 - 113
261395/08/19بانک سرمایه - صالحین ورامین1 - 3101 - 108
271395/08/19خاتم اردکان - کاله مازندران0 - 346 - 75
281395/08/19هاوش گنبد - شهرداری اراک3 - 194 - 81
291395/08/19شهرداری ارومیه - پارسه تهران3 - 075 - 68
301395/08/19عمران ساری - شهرداری تبریز3 - 193 - 87
311395/08/23بانک سرمایه - خاتم اردکان3 - 2112 - 98
321395/08/23سایپا تهران - شهرداری ارومیه3 - 075 - 58
331395/08/23صالحین ورامین - هاوش گنبد3 - 075 - 58
341395/08/23کاله مازندران - پارسه تهران3 - 2117 - 104
351395/08/23شهرداری اراک - عمران ساری0 - 365 - 79
361395/08/23شهرداری تبریز - پیکان تهران2 - 396 - 108
371395/08/26پارسه تهران - خاتم اردکان1 - 386 - 100
381395/08/26سایپا تهران - کاله مازندران3 - 199 - 85
391395/08/26هاوش گنبد - بانک سرمایه0 - 343 - 75
401395/08/26عمران ساری - صالحین ورامین3 - 2111 - 113
411395/08/26شهرداری اراک - پیکان تهران0 - 361 - 75
421395/08/26شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه3 - 076 - 57
431395/09/03پارسه تهران - بانک سرمایه2 - 395 - 113
441395/09/03پیکان تهران - صالحین ورامین3 - 075 - 53
451395/09/03هاوش گنبد - عمران ساری3 - 199 - 92
461395/09/03خاتم اردکان - سایپا تهران1 - 390 - 89
481395/09/03شهرداری ارومیه - شهرداری اراک3 - 075 - 52
491395/09/11پیکان تهران - هاوش گنبد3 - 079 - 57
501395/09/11سایپا تهران - پارسه تهران1 - 382 - 89
511395/09/11عمران ساری - بانک سرمایه2 - 390 - 106
521395/09/11شهرداری تبریز - خاتم اردکان1 - 392 - 102
531395/09/11صالحین ورامین - شهرداری ارومیه3 - 082 - 73
541395/09/11شهرداری اراک - کاله مازندران0 - 364 - 75
551395/09/17پارسه تهران - شهرداری تبریز3 - 2106 - 100
561395/09/17سایپا تهران - بانک سرمایه0 - 362 - 75
571395/09/17عمران ساری - پیکان تهران1 - 387 - 96
581395/09/17هاوش گنبد - شهرداری ارومیه1 - 377 - 96
591395/09/17شهرداری اراک - خاتم اردکان3 - 2111 - 104
601395/09/17صالحین ورامین - کاله مازندران3 - 2111 - 95

رده بندی دوره ای

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1بانک سرمایه
9110
24
28112.54
2پیکان تهران
9110
24
28122.33
3سایپا تهران
6410
19
23171.35
4صالحین ورامین
6410
17
21171.23
5پارسه تهران
5510
17
22191.15
6شهرداری ارومیه
5510
15
17171.00
7عمران ساری
5510
15
21211.00
8خاتم اردکان
4610
13
19230.82
9شهرداری تبریز
369
11
15190.78
10کاله مازندران
369
10
15200.75
11شهرداری اراک
2810
6
11270.40
12هاوش گنبد
2810
6
9260.34
'
اردکان 95/09/21 17 داوران: فیروزی- سرمست ,ناظر: شفقی نمایش جزئیات

خاتم اردکان

0 - 0

صالحین ورامین

آمل 95/09/21 17 داوران:اکرمی- قریب ,ناظر: صباغ نمایش جزئیات

کاله مازندران

0 - 0

هاوش گنبد

ارومیه 95/09/21 17 داوران: جعفری- پارسه ,ناظر: خوشدل نمایش جزئیات

شهرداری ارومیه

0 - 0

سازمان عمران ساری

تبریز 95/09/21 17 داوران: راهجردیان- رزقی ,ناظر:یگانه مجد نمایش جزئیات

شهرداری تبریز

0 - 0

سایپا تهران

تهران 95/09/21 17:30 داوران: شاهمیری- کاویانی ,ناظران: درخشنده- حاتمی نمایش جزئیات

بانک سرمایه

0 - 0

پیکان تهران

تهران 95/09/21 15:30 داوران: نافعی- علایی ,ناظر: حق بین نمایش جزئیات

پارسه تهران

0 - 0

شهرداری اراک

اخبار مرتبط