شنبه 17 بهمن 1394
»
ليگ برتر واليبال مردان باشگاههاي كشور - جام سردار سرلشگر شهید حسن طهرانی مقدم
فهرست برنامه ها | مرحله مقدماتی

شماره تيم ها تاريخ ساعت شهر سالن
1 میزان خراسان - شهرداری ارومیه 1391/07/26 5:00 ب.ظمشهدمهران
2 نوین کشاورز - کاله مازندران 1391/07/26 5:00 ب.ظتهرانخانه والیبال
3 پیشگامان کویر - آلومینیوم المهدی 1391/07/26 5:00 ب.ظیزدشاهدیه
4 شهرداری تبریز - جواهری گنبد 1391/07/26 5:00 ب.ظتبریزشهید اقدمی
5 سایپا البرز - پیکان تهران 1391/07/26 3:00 ب.ظتهرانانقلاب اسلامی
6 متین ورامین - باریج اسانس 1391/07/26 5:00 ب.ظورامینشهید گل عباسی
7 کاله مازندران - شهرداری ارومیه 1391/08/03 5:00 ب.ظآملپیامبر اعظم
8 آلومینیوم المهدی - میزان خراسان 1391/08/03 5:00 ب.ظبندر عباسفجر
9 باریج اسانس - نوین کشاورز 1391/08/03 5:00 ب.ظکاشانتختی
10 جواهری گنبد - پیشگامان کویر 1391/08/03 5:00 ب.ظگنبدالمپیک
11 سایپا البرز - متین ورامین 1391/08/03 3:00 ب.ظتهرانخانه والیبال
12 پیکان تهران - شهرداری تبریز 1391/08/03 5:00 ب.ظتهرانخانه والیبال
13 شهرداری ارومیه - آلومینیوم المهدی 1391/08/10 5:00 ب.ظارومیهغدیر
14 باریج اسانس - کاله مازندران 1391/08/10 5:00 ب.ظکاشانتختی
15 میزان خراسان - جواهری گنبد 1391/08/10 5:00 ب.ظمشهدمهران
16 نوین کشاورز - سایپا البرز 1391/08/10 5:00 ب.ظتهرانخانه والیبال
17 پیشگامان کویر - پیکان تهران 1391/08/10 5:00 ب.ظیزدشاهدیه
18 شهرداری تبریز - متین ورامین 1391/08/10 5:00 ب.ظتبریزشهید اقدمی
19 شهرداری ارومیه - باریج اسانس 1391/08/14 5:00 ب.ظارومیهغدیر
20 جواهری گنبد - آلومینیوم المهدی 1391/08/14 5:00 ب.ظگنبدالمپیک
21 کاله مازندران - سایپا البرز 1391/08/14 5:00 ب.ظآملپیامبر اعظم
22 پیکان تهران - میزان خراسان 1391/08/14 5:00 ب.ظتهرانخانه والیبال
23 شهرداری تبریز - نوین کشاورز 1391/08/14 5:00 ب.ظتبریزشهید اقدمی
24 متین ورامین - پیشگامان کویر 1391/08/14 5:00 ب.ظورامینشهید گل عباسی
25 جواهری گنبد - شهرداری ارومیه 1391/08/17 5:00 ب.ظگنبدالمپیک
26 باریج اسانس - سایپا البرز 1391/08/17 5:00 ب.ظکاشانتختی
27 آلومینیوم المهدی - پیکان تهران 1391/08/17 5:00 ب.ظبندر عباسفجر
28 کاله مازندران - شهرداری تبریز 1391/08/17 5:00 ب.ظآملپیامبر اعظم
29 میزان خراسان - متین ورامین 1391/08/17 5:00 ب.ظمشهدمهران
30 نوین کشاورز - پیشگامان کویر 1391/08/17 5:00 ب.ظتهرانخانه والیبال
31 سایپا البرز - شهرداری ارومیه 1391/08/24 5:00 ب.ظکرجانقلاب اسلامی
32 پیکان تهران - جواهری گنبد 1391/08/24 3:30 ب.ظتهرانخانه والیبال
33 شهرداری تبریز - باریج اسانس 1391/08/24 5:00 ب.ظتبریزشهید اقدمی
34 متین ورامین - آلومینیوم المهدی 1391/08/24 5:00 ب.ظورامینشهید گل عباسی
35 پیشگامان کویر - کاله مازندران 1391/08/24 5:00 ب.ظیزدشاهدیه
36 میزان خراسان - نوین کشاورز 1391/08/24 5:00 ب.ظمشهدمهران
37 شهرداری ارومیه - پیکان تهران 1391/08/28 5:00 ب.ظارومیهغدیر
38 سایپا البرز - شهرداری تبریز 1391/08/28 5:00 ب.ظکرجانقلاب اسلامی
39 جواهری گنبد - متین ورامین 1391/08/28 5:00 ب.ظگنبدالمپیک
40 باریج اسانس - پیشگامان کویر 1391/08/28 5:00 ب.ظکاشانتختی
41 نوین کشاورز - آلومینیوم المهدی 1391/08/28 4:00 ب.ظتهرانخانه والیبال
42 کاله مازندران - میزان خراسان 1391/08/28 5:00 ب.ظآملپیامبر اعظم
43 شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز 1391/09/01 5:00 ب.ظارومیهغدیر
44 پیکان تهران - متین ورامین 1391/09/01 5:00 ب.ظتهرانخانه والیبال
45 پیشگامان کویر - سایپا البرز 1391/09/01 5:00 ب.ظیزدشاهدیه
46 جواهری گنبد - نوین کشاورز 1391/09/01 5:00 ب.ظگنبدالمپیک
47 میزان خراسان - باریج اسانس 1391/09/01 3:30 ب.ظمشهدمهران
48 آلومینیوم المهدی - کاله مازندران 1391/09/01 5:00 ب.ظبندر عباسفجر
49 متین ورامین - شهرداری ارومیه 1391/09/08 5:00 ب.ظورامینشهید گل عباسی
50 شهرداری تبریز - پیشگامان کویر 1391/09/08 5:00 ب.ظتبریزشهید اقدمی
51 نوین کشاورز - پیکان تهران 1391/09/08 5:00 ب.ظتهرانخانه والیبال
52 سایپا البرز - میزان خراسان 1391/09/08 5:00 ب.ظکرجانقلاب اسلامی
53 کاله مازندران - جواهری گنبد 1391/09/08 5:00 ب.ظآملپیامبر اعظم
54 باریج اسانس - آلومینیوم المهدی 1391/09/08 5:00 ب.ظکاشانتختی
55 شهرداری ارومیه - پیشگامان کویر 1391/09/12 5:00 ب.ظارومیهغدیر
56 متین ورامین - نوین کشاورز 1391/09/12 5:00 ب.ظورامینشهید گل عباسی
57 میزان خراسان - شهرداری تبریز 1391/09/12 5:00 ب.ظمشهدمهران
58 پیکان تهران - کاله مازندران 1391/09/12 5:00 ب.ظتهرانخانه والیبال
59 آلومینیوم المهدی - سایپا البرز 1391/09/12 4:00 ب.ظبندر عباسفجر
60 جواهری گنبد - باریج اسانس 1391/09/12 5:00 ب.ظگنبدالمپیک
61 نوین کشاورز - شهرداری ارومیه 1391/09/15 3:30 ب.ظتهرانخانه والیبال
62 پیشگامان کویر - میزان خراسان 1391/09/15 5:00 ب.ظیزدشاهدیه
63 کاله مازندران - متین ورامین 1391/09/15 5:00 ب.ظآملپیامبر اعظم
64 آلومینیوم المهدی - شهرداری تبریز 1391/09/15 5:00 ب.ظبندر عباسفجر
65 باریج اسانس - پیکان تهران 1391/09/15 5:00 ب.ظکاشانتختی
66 سایپا البرز - جواهری گنبد 1391/09/15 5:00 ب.ظکرجانقلاب اسلامی
67 شهرداری ارومیه - میزان خراسان 1391/09/26 4:00 ب.ظارومیهغدیر
68 کاله مازندران - نوین کشاورز 1391/09/26 5:15 ب.ظآملپیامبر اعظم
69 آلومینیوم المهدی - پیشگامان کویر 1391/09/26 4:00 ب.ظبندر عباسفجر
70 جواهری گنبد - شهرداری تبریز 1391/09/26 4:00 ب.ظگنبدالمپیک
71 پیکان تهران - سایپا البرز 1391/09/26 5:00 ب.ظتهرانخانه والیبال
72 باریج اسانس - متین ورامین 1391/09/26 4:00 ب.ظکاشانتختی
73 شهرداری ارومیه - کاله مازندران 1391/09/29 4:00 ب.ظارومیهغدیر
74 میزان خراسان - آلومینیوم المهدی 1391/09/29 4:00 ب.ظمشهدمهران
75 نوین کشاورز - باریج اسانس 1391/09/29 5:15 ب.ظتهرانخانه والیبال
76 پیشگامان کویر - جواهری گنبد 1391/09/29 3:00 ب.ظيزدشاهديه
77 متین ورامین - سایپا البرز 1391/09/29 4:00 ب.ظورامینشهید گل عباسی
78 شهرداری تبریز - پیکان تهران 1391/09/29 5:15 ب.ظتبریزشهید اقدمی
79 آلومینیوم المهدی - شهرداری ارومیه 1391/10/06 5:30 ب.ظبندر عباسفجر
80 کاله مازندران - باریج اسانس 1391/10/06 5:30 ب.ظآملپیامبر اعظم
81 جواهری گنبد - میزان خراسان 1391/10/06 5:30 ب.ظگنبدالمپیک
82 سایپا البرز - نوین کشاورز 1391/10/06 5:30 ب.ظکرجسالن انقلاب
83 پیکان تهران - پیشگامان کویر 1391/10/06 5:00 ب.ظتهرانخانه والیبال
84 متین ورامین - شهرداری تبریز 1391/10/06 5:30 ب.ظورامینشهید گل عباسی
85 باریج اسانس - شهرداری ارومیه 1391/10/10 5:30 ب.ظکاشانتختی
86 آلومینیوم المهدی - جواهری گنبد 1391/10/10 4:00 ب.ظبندر عباسفجر
87 سایپا البرز - کاله مازندران 1391/10/10 5:30 ب.ظکرجسالن انقلاب
88 میزان خراسان - پیکان تهران 1391/10/10 5:00 ب.ظمشهدمهران
89 نوین کشاورز - شهرداری تبریز 1391/10/10 5:30 ب.ظتهرانخانه والیبال
90 پیشگامان کویر - متین ورامین 1391/10/10 5:30 ب.ظیزدشاهدیه
91 شهرداری ارومیه - جواهری گنبد 1391/10/20 4:00 ب.ظاروميهغدیر
92 سایپا البرز - باریج اسانس 1391/10/20 5:30 ب.ظکرجسالن انقلاب
93 پیکان تهران - آلومینیوم المهدی 1391/10/20 5:30 ب.ظتهرانخانه والیبال
94 شهرداری تبریز - کاله مازندران 1391/10/20 3:00 ب.ظتبریزشهید اقدمی
95 متین ورامین - میزان خراسان 1391/10/20 5:30 ب.ظورامینشهید گل عباسی
96 پیشگامان کویر - نوین کشاورز 1391/10/20 5:30 ب.ظیزدشاهدیه
97 شهرداری ارومیه - سایپا البرز 1391/10/27 4:00 ب.ظارومیهغدیر
98 جواهری گنبد - پیکان تهران 1391/10/27 5:30 ب.ظگنبدالمپیک
99 باریج اسانس - شهرداری تبریز 1391/10/27 4:00 ب.ظکاشانتختی
100 آلومینیوم المهدی - متین ورامین 1391/10/27 3:20 ب.ظبندر عباسفجر
101 کاله مازندران - پیشگامان کویر 1391/10/27 5:30 ب.ظآملپیامبر اعظم
102 نوین کشاورز - میزان خراسان 1391/10/27 5:30 ب.ظتهرانخانه والیبال
103 پیکان تهران - شهرداری ارومیه 1391/11/04 3:30 ب.ظتهرانخانه والیبال
104 شهرداری تبریز - سایپا البرز 1391/11/04 3:30 ب.ظتبریزشهید اقدمی
105 متین ورامین - جواهری گنبد 1391/11/04 3:30 ب.ظورامینشهید گل عباسی
106 پیشگامان کویر - باریج اسانس 1391/11/04 3:30 ب.ظیزدشاهدیه
107 آلومینیوم المهدی - نوین کشاورز 1391/11/04 3:30 ب.ظبندر عباسفجر
108 میزان خراسان - کاله مازندران 1391/11/04 3:30 ب.ظمشهدمهران
109 شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه 1391/11/11 3:30 ب.ظتبریزشهید اقدمی
110 متین ورامین - پیکان تهران 1391/11/11 3:30 ب.ظورامینشهید گل عباسی
111 سایپا البرز - پیشگامان کویر 1391/11/11 3:30 ب.ظکرجسالن انقلاب
112 نوین کشاورز - جواهری گنبد 1391/11/11 3:30 ب.ظتهرانخانه والیبال
113 باریج اسانس - میزان خراسان 1391/11/11 3:30 ب.ظکاشانتختی
114 کاله مازندران - آلومینیوم المهدی 1391/11/11 3:30 ب.ظآملپیامبر اعظم
115 شهرداری ارومیه - متین ورامین 1391/11/15 3:30 ب.ظارومیهغدیر
116 پیشگامان کویر - شهرداری تبریز 1391/11/15 3:30 ب.ظیزدشاهدیه
117 پیکان تهران - نوین کشاورز 1391/11/15 3:30 ب.ظتهرانخانه والیبال
118 میزان خراسان - سایپا البرز 1391/11/15 3:30 ب.ظمشهدمهران
119 جواهری گنبد - کاله مازندران 1391/11/15 3:30 ب.ظگنبدالمپیک
120 آلومینیوم المهدی - باریج اسانس 1391/11/15 3:30 ب.ظبندر عباسفجر
121 پیشگامان کویر - شهرداری ارومیه 1391/11/18 3:30 ب.ظیزدشاهدیه
122 نوین کشاورز - متین ورامین 1391/11/18 3:30 ب.ظتهرانخانه والیبال
123 شهرداری تبریز - میزان خراسان 1391/11/18 3:30 ب.ظتبریزشهید اقدمی
124 کاله مازندران - پیکان تهران 1391/11/18 3:30 ب.ظآملپیامبر اعظم
125 سایپا البرز - آلومینیوم المهدی 1391/11/18 3:30 ب.ظکرجسالن انقلاب
126 باریج اسانس - جواهری گنبد 1391/11/18 3:30 ب.ظکاشانتختی
127 شهرداری ارومیه - نوین کشاورز 1391/11/25 3:30 ب.ظارومیهغدیر
128 میزان خراسان - پیشگامان کویر 1391/11/25 3:30 ب.ظمشهدمهران
129 متین ورامین - کاله مازندران 1391/11/25 3:30 ب.ظورامینشهید گل عباسی
130 شهرداری تبریز - آلومینیوم المهدی 1391/11/25 3:30 ب.ظتبریزشهید اقدمی
131 پیکان تهران - باریج اسانس 1391/11/25 3:30 ب.ظتهرانخانه والیبال
132 جواهری گنبد - سایپا البرز 1391/11/25 3:30 ب.ظگنبدالمپیک