دیدار با میزبان، نبردی برای صعود به نیمه نهایی+ برنامه روز ششم

اخبار مرتبط